27

Tơlơi Iâu Laĭ Bơni Hơơč

Tơlơi adoh Dawid čih kơčĕ.
  1Yahweh yơh jing Pô pha brơi tơlơi bơngač kơ jơlan kâo laih anŭn jing Pô pơklaih kâo;
   tui anŭn, kâo či huĭ kơ hlơi pô lĕ?
  Yahweh yơh jing Pô pơgang kâo hrup hăng kơđông kơjăp pơgang;
   tui anŭn, kâo či huĭ bra̱l kơ hlơi pô lĕ?

  2Tơdang ƀing mơnuih sat ƀai blung rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo
   kiăng pơhiăp rơkŭt sat kơ kâo,
  laih anŭn tơdang ƀing rŏh ayăt kâo kơsung blah kâo,
   ƀing gơñu tơhneč laih anŭn lê̆ rơbuh hĭ yơh.
  3Wơ̆t tơdah hơmâo lu ƀing ling tơhan wang dar kâo,
   pran jua kâo ƀu či huĭ ôh.
  Wơ̆t tơdah ƀing rŏh ayăt kơsung blah kâo,
   ƀơi mông anŭn kâo ăt či dŏ kơjăp amăng Ơi Adai mơ̆n.

  4Kâo hơmâo rơkâo kwưh laih Yahweh sa tơlơi;
   kơnơ̆ng sa tơlơi đôč kâo hơduah kiăng:
  Kiăng hơdip amăng sang Yahweh abih hrơi amăng tơlơi hơdip kâo,
   kiăng kơ lăng ƀơi tơlơi hiam klă Ñu,
   laih anŭn kiăng kơ rơkâo Ñu kơ tơlơi dui ba mơ̆ng Sang Yang Ñu yơh.
  5Tơdang amăng khul hrơi rŭng răng,
   Ñu či răk wai kâo rơnŭk rơnua amăng anih kơdŏp Ñu.
  Ñu či pơdŏp hĭ kâo amăng anih Sang Yang Ñu
   laih anŭn brơi kâo dŏ kơjăp rơnŭk hơđơ̆ng ƀơi sa boh pơtâo glông.
  6Tui anŭn, Ñu či brơi kâo dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt jum dar kâo.
   Amăng Sang Yang Yahweh yơh kâo či pơyơr đĭ gơnam ngă yang,
  hăng khul tơlơi ur dreo hơ̆k mơak,
   kâo či adoh laih anŭn bơni hơơč kơ Ñu yơh.

  7Ơ Yahweh ăh, hơmư̆ kâo bĕ tơdang kâo iâu laĭ kơ Ih!
   Pap kơ kâo đa laih anŭn laĭ glaĭ bĕ kơ kâo!
  8Tơdang pran jua kâo hơmư̆ Ih pơhiăp, “Rai hơduah sem ƀô̆ mơta Kâo bĕ kiăng kơ kơkuh pơpŭ.”
   Kâo laĭ glaĭ, “Kâo či hơduah kơkuh pơpŭ kơ Ih yơh, Ơ Yahweh ăh.”
  9Anăm pơdŏp hĭ ôh ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng kâo!
   Ơ Ơi Adai, jing Pô Pơklaih kâo hơi,
   anăm hil ôh kơ kâo, jing ding kơna Ih anai;
   anăm puh pơđuaĭ hĭ kâo mơ̆ng Ih ôh.
  Ih yơh jing Pô djru kơ kâo truh kơ ră anai;
   anăm hơngah hĭ kâo laih anŭn đuaĭ lui hĭ kâo ôh.
  10Wơ̆t tơdah amĭ ama kâo hơngah lui hĭ kâo,
   samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, či răk wai ba kâo.

  11Ơ Yahweh ăh, pơtô brơi kơ kâo bĕ hơdră jơlan Ih kiăng kâo ngă tui,
   laih anŭn dui ba bĕ kâo amăng jơlan rơnŭk rơnua,
   yuakơ kâo hơmâo lu ƀing rŏh biă mă.
  12Anăm jao lui hĭ kâo kơ tơlơi ƀing ayăt kâo amoaih kiăng ôh,
   jing ƀing kơsung blah kâo hăng khul tơlơi ƀlŏr laih anŭn tơlơi pơhuĭ.

  13Kâo đaŏ sĭt amăng rơnŭk kâo dŏ hơdip anai,
   kâo či ƀuh khul tơlơi hiam klă Yahweh.
  14Đaŏ kơnang bĕ amăng Yahweh.
   Đaŏ kơnang bĕ, anăm tah hơtai ôh.
   Đaŏ kơnang bĕ amăng Yahweh.