99

Singx Nzung 99

Ziouv Ziepc Zuoqv Nyei Tengx I^saa^laa^en Mienh

  1Ziouv zoux hungh. Oix zuqc bun maanc fingx sin zinx.
   Ninh yiem wuov deix i dauh ⟨ke^lu^mbim⟩ mbu'ndongx nyei weic,
   bun ndau-beih zuqc ndanc dongz.
  2Ziouv yiem ⟨Si^on⟩ zoux hlo,
   ninh zungv zoux gauh hlo jiex maanc fingx.
  3Dauh dauh oix zuqc ceng meih hlo haic caux mbuoqc horngh nyei mbuox.
   Ninh se cing-nzengc.
  4Henv nyei Hungh Diex aah!
   Meih hnamv baengh fim nyei jauv
   yaac liepc gong-fim.
  Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx meih zoux horpc caux baengh fim nyei sic.
  5Ceng Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh.
   Yiem ninh lorngx zaux nyei dorngx baaix ninh.
   Ninh se cing-nzengc nyei.
  6Yiem ninh nyei sai mienh mbu'ndongx maaih Mose caux Aalon.
   Saa^mu^en yaac benx dauh jouh ninh nyei mbuox nyei mienh.
   Ninh mbuo heuc Ziouv, ninh yaac dau ninh mbuo.
  7Ninh yiem mbuonx-ndiouh gu'nyuoz caux ninh mbuo gorngv waac.
   Ninh mbuo ei jienv ninh gorngv nyei waac caux jiu bun ninh mbuo nyei leiz-nyeic.
  8O Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh aac,
   meih dau ninh mbuo.
  Meih se guangc ninh mbuo nyei zuiz nyei Tin-Hungh,
   mv baac ziux ninh mbuo zoux dorngc nyei jauv meih winh bun ninh mbuo.
  9Oix zuqc ceng Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh.
   Yiem ninh nyei cing-nzengc mbong zaangc ninh,
   weic zuqc Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, se cing-nzengc nyei.