99

Vaajtswv yog tug vaajntxwv dawb huv

  1Yawmsaub ua vaajntxwv kaav.
   Ca ib tsoom tuabneeg tshee quas nyo.
  Nwg nyob sau lub zwm txwv
   rua sau tej Khelunpee.
   Ca lub nplajteb tseeg ua zug quas kais.
  2Yawmsaub luj kawg nkaus nyob huv Xi‑oo,
   nwg sab dhau ib tsoom tuabneeg huvsw.
  3Ca puab qhuas koj lub npe
   kws luj kawg hab txaus ntshai.
   Nwg yog tug dawb huv.
  4Vaajntxwv kws muaj fwjchim luj kawg,
   koj kws nyam kev txav txem ncaaj,
   koj tsaa txujkev ncaaj kuas nyob ruaj,
  koj txav txem ncaaj hab ua ncaaj nceeg
   rua huv Yakhauj caaj ceg.
  5Ca le qhuas ntxhas Yawmsaub
   kws yog peb tug Vaajtswv,
  ca le pe hawm nwg
   rua ntawm nwg lub rooj tag taw.
   Nwg yog tug dawb huv.

  6Mauxe hab Aloo nyob rua huv
   Yawmsaub cov pov thawj,
  Xamuyee kuj nyob huv
   cov kws tuav Yawmsaub lub npe thov.
  Puab quaj thov rua Yawmsaub
   mas nwg teb puab.
  7Nwg has huv ncej fuab tuaj rua puab,
   puab kuj tuav rawv nwg tej lug
   hab tej kaab ke kws nwg qha rua puab.
  8Au Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv,
   koj teb puab,
  koj yog tug Vaajtswv kws zaam txem rua puab,
   hab koj tseed ua pauj taub
   puab tej kev txhum.
  9Ca le qhuas ntxhas Yawmsaub
   kws yog peb tug Vaajtswv,
  hab pe hawm nwg
   rua ntawm nwg lub roob kws dawb huv,
  tsua qhov Yawmsaub
   kws yog peb tug Vaajtswv yog tug dawb huv.