99

1Chúa Hằng Hữu trị vì,
Mọi dân tộc run sợ.
Ngài ngự trên thiên thần,
Quả đất liền rúng động.
2Giữa Si-ôn, Chúa Hằng Hữu cực đại,
Trước muôn dân, Ngài vô cùng cao cả.
3Hãy ca ngợi Chúa, uy danh vĩ đại,
Hãy kính sợ Chúa, vì Ngài chí thánh.
4Sức mạnh Vua là đức công minh,
Ngài thiết lập vững nền công lý,
Cầm cân nẩy mực rất công bằng
Giữa các đại tộc của nhân dân.
5Khá tán dương Thượng Đế uy linh,
Dưới chân Chúa, cúi đầu thờ phượng,
Ngài là Đấng Thánh.
6Có Mai-sen, A-rôn, thầy tế lễ,
Và Sa-mu-ên đấng tiên tri,
Thiết tha cầu khẩn Chúa,
Ngài liền đáp lời.
7Từ trụ mây Chúa ban giới lệnh,
Luật lệ Ngài họ giữ trung kiên,
8Chúa Hằng Hữu đáp lời, thứ tha tội lỗi.
Nhưng giới luật kỷ cương, Ngài không thể bỏ qua.
9Khá tán dương Thượng Đế uy linh,
Trên núi thánh cúi đầu thờ phượng,
Ngài là Đấng Thánh.