99

Ơi Adai Jing Pơtao Rơgoh Hiam

  1Yahweh yơh jing Pô git gai,
   tui anŭn brơi kơ ƀing lŏn čar huĭ tơtư̆ bĕ;
  Ñu dŏ ƀơi grê pơtao Ñu kơplăh wăh dua boh rup čerub
   tui anŭn brơi kơ lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi bĕ.
  2Yahweh amăng plei Yerusalaim jing Pô prŏng kơtang biă mă yơh;
   Ñu jing Pơtao prŏng glông hloh git gai abih bang ƀing lŏn čar yơh.
  3Tui anŭn, brơi kơ ƀing gơñu bơni hơơč bĕ kơ anăn prŏng prin Ñu, jing anăn ngă brơi kơ mơnuih mơnam pơpư̆ pơgơi;
   Ñu yơh jing rơgoh hiam!

  4Ơ Pơtao dưi kơtang hơi, Ih khăp tơlơi djơ̆ tơpă;
   Ih hơmâo pơkơjăp laih tơlơi djơ̆ găl amăng ƀing gơmơi jing ană tơčô Yakôb;
   Ih hơmâo kơčrâo brơi laih kơ ƀing gơmơi ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn tơlơi djơ̆ tơpă.

  5Brơi kơ ƀing ta pơdun đĭ bĕ Yahweh Ơi Adai ta,
   laih anŭn bon kơkuh pơpŭ bĕ ƀơi tơkai Ñu!
   Ñu yơh jing rơgoh hiam!

  6Môseh hăng A̱rôn jing dua čô amăng ƀing khua ngă yang Ñu;
   Samuêl yơh jing sa čô amăng ƀing iâu đĭ ƀơi anăn Ñu;
  klâo ƀing gơñu kwưh rơkâo kơ Yahweh pơala brơi kơ ƀing ană plei Ñu
   laih anŭn Ñu laĭ glaĭ kơ ƀing gơ̆ yơh.
  7Ñu pơhiăp laih hăng ƀing gơ̆ mơ̆ng gơ̆ng kơthul;
   ƀing gơñu tui gưt hơdôm tơlơi pơtă pơtăn hăng tơlơi phiăn Yahweh brơi kơ ƀing gơ̆.

  8Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi,
   Ih hơmâo laĭ glaĭ laih kơ ƀing ană plei Ih anŭn;
  wơ̆t tơdah Ih pơkơhma̱l hĭ laih ƀing gơñu yuakơ khul tơlơi soh sat gơñu,
   samơ̆ Ih hơmâo pơrơđah laih kơ ƀing gơñu thâo Ih jing Ơi Adai thâo pap brơi.
  9Pơdun đĭ bĕ Yahweh Ơi Adai ta,
   laih anŭn kơkuh pơpŭ bĕ ƀơi Ziôn jing bŏl čư̆ rơgoh hiam Ñu,
   yuakơ Yahweh Ơi Adai ta jing rơgoh hiam.