33

Qhuas tug kws tswm

  1Mej cov kws ncaaj nceeg 'e,
   ca le zoo sab rua Yawmsaub,
   Tswm nyog cov kws lub sab ncaaj qhuas nwg.
  2Ca le ntaus nkauj nog ncaas miv
   qhuas Yawmsaub,
  ca le ntaus nkauj nog ncaas luj
   hu suab zoo rua nwg.
  3Ca le hu zaaj nkauj tshab qhuas nwg,
   ca le ntaus nkauj nog ncaas zoo zoo
   hab qw nrov,
  4tsua qhov Yawmsaub tej lug ncaaj nceeg,
   hab txhua yaam num kws nwg ua tso sab tau.
  5Nwg nyam txujkev ncaaj nceeg
   hab qhov kws ua ncaaj,
  Yawmsaub txujkev hlub kws ruaj khov
   puv nkaus lub nplajteb.

  6Yawmsaub has lug xwb tswm tau lub ntuj,
   hab tej paa kws tawm huv nwg qhov ncauj
   tswm txhua yaam sau nruab ntug.
  7Nwg sau zog tej dej havtxwv lug ntim ua ib naab,
   hab khaws dej huv nruab tiv txwv ca
   rua huv lub txhaab.
  8Ca lub nplajteb huvsw paub ntshai Yawmsaub,
   ca ib tsoom tuabneeg thoob qaab ntuj
   fwm nwg heev.
  9Nwg has xwb, tes lub nplajteb ca le muaj,
   nwg has lug xwb, txawm tshwm lug.
  10Yawmsaub muab tej kws
   ib tsoom tebchaws xaav ca rhuav pov tseg,
  nwg ua rua tej kws ib tsoom tuabneeg npaaj ca
   ua tsw tau kuas tav.
  11Tej kws Yawmsaub npaaj ca
   yuav nyob moog ib txhws,
  tej kws nwg xaav ca huv lub sab
   yuav nyob moog rua txhua tam.
  12Lub tebchaws kws puab tug Vaajtswv
   yog Yawmsaub, yuav tau nyob kaaj sab lug.
  Puab yog haiv tuabneeg kws Yawmsaub
   xaiv ca ua nwg le qub txeeg qub teg.
  13Yawmsaub nyob sau ntuj saib ntsoov tuaj,
   nwg saib pum ib tsoom tuabneeg.
  14Nwg nyob sau nwg lub zwm txwv
   saib ntsoov rua txhua tug
   kws nyob huv lub nplajteb.
  15Nwg yog tug kws tswm puab txhua tug lub sab,
   hab tshuaj saib txhua yaam
   kws puab ua huvsw.
  16Tug vaajntxwv yuav dim
   tsw yog vem nwg muaj tub rog coob,
  tug tub rog yuav dim
   tsw yog vem nwg muaj zug heev.
  17Qhov kws vaam tas tug neeg ua rog
   yuav paab kov yeej tsw muaj qaabhau,
   neeg tug zug luj kuj paab tsw tau kuas dim.

  18Yawmsaub lub qhov muag saib ntsoov
   cov kws paub ntshai nwg,
  hab cov kws vaam ntsoov
   nwg txujkev hlub kws ruaj khov,
  19mas nwg yuav cawm puab tug ntsuj plig
   dim huv txujkev tuag,
  hab pub puab muaj txujsa nyob
   rua thaus muaj kev tshaib nqhes.
  20Peb tug ntsuj plig tog rawv Yawmsaub,
   nwg yog txujkev paab peb
   hab yog daim phaj hlau thaiv peb.
  21Peb zoo sab xyiv faab rua nwg,
   tsua qhov peb vaam khom nwg lub npe
   kws dawb huv.
  22Au Yawmsaub, thov koj txujkev hlub
   kws ruaj khov nrug nraim peb,
   lawv le peb muaj sab vaam rua huv koj.