33

Bơni Hơơč Kơ Yahweh Jing Pô Hrih Pơjing

  1Ơ abih bang ƀing gih jing ƀing tơpă hơnơ̆ng,
   adoh kraih mơak mơai bĕ kơ hơget tơlơi Yahweh hơmâo ngă laih;
   Ơ abih bang ƀing gih jing ƀing tui gưt kơ Ñu, năng lăp bơni hơơč kơ Ñu bĕ.
  2Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh hăng go̱ng trưng,
   pơkra ayŭ adoh bơni bĕ kơ Ñu hăng go̱ng trap pluh hrĕ.
  3Adoh bĕ kơ Ñu sa tơlơi adoh phrâo,
   pĕ go̱ng rơgơi bĕ laih anŭn ur dreo kơ tơlơi mơak.

  4Hơdôm boh hiăp Yahweh jing boh hiăp djơ̆ laih anŭn sĭt;
   abih bruă Ñu ngă pơrơđah tơlơi tŏng ten Ñu.
  5Yahweh khăp kiăng ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn tơlơi tơpă klă;
   Ñu pơrơđah tơlơi khăp hiam klă Ñu kơ abih bang mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah anai.

  6Hăng hiăp pơđar Ñu yơh, Yahweh hrih pơjing adai rơngit
   khul pul tơlơi bơngač amăng adai tơbiă rai yua mơ̆ng boh hiăp tơƀông bah Ñu yơh.
  7Ñu pơƀut hĭ abih bang ia rơsĭ laih anŭn pơkă brơi guai kơ rĭm ia rơsĭ;
   Ñu đŏh kơđŏl hĭ abih bang ia dơlăm pơ khul anih pơkom.
  8Brơi ƀing mơnuih ƀơi djŏp djang lŏn tơnah huĭ pơpŭ bĕ kơ Yahweh!
   Brơi abih bang mơnuih mơnam pơpŭ pơyom bĕ kơ Ñu!
  9Hăng tơlơi Ñu pơhiăp yơh, lŏn tơnah dưi pơjing rai;
   laih anŭn hăng tơlơi Ñu pơđar yơh, abih bang tơlơi mơnơ̆ng tơbiă rai.
  10Yahweh pơtah hơtai hĭ ƀing lŏn čar kiăng kơ ƀing gơñu ƀu dưi ngă ôh khul hơdră kơñăm gơñu;
   Ñu pơgăn hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi pơgiŏng hĭ hơdră gơñu anŭn.
  11Samơ̆ hơdôm hơdră kơñăm Yahweh ăt dŏ hlŏng lar;
   laih anŭn hơdôm tơlơi pran jua Ñu kơñăm ăt dŏ nanao amăng abih rơnŭk yơh.

  12Mơyŭn hiam yơh kơ lŏn čar Israel jing ƀing hơmâo Yahweh Ơi Adai jing Pô ƀing gơñu huĭ pơpŭ;
   mơyŭn hiam yơh kơ ƀing ană plei Ñu hơmâo ruah mă laih kiăng kơ jing ƀing lŏm kơ Ñu pô.
  13Yahweh lăng trŭn mơ̆ng adai glông adih
   laih anŭn Ñu ƀuh abih bang mơnuih mơnam.
  14Mơ̆ng anih grê pơtao Ñu dŏ git gai wai lăng yơh, Ñu lăng trŭn
   ƀơi abih bang mơnuih mơnam dŏ hơdip ƀơi lŏn tơnah.
  15Ñu yơh ma̱n pơjing jua pơmĭn abih bang ƀing gơñu,
   tui anŭn Ñu thâo krăn djŏp mơta bruă ƀing gơñu ngă.
  16Wơ̆t tơdah pơtao hơmâo lu ƀing ling tơhan, tơlơi anai ƀu pơsĭt hĭ ôh kơ ñu či dưi hĭ,
   laih anŭn wơ̆t tơdah ling tơhan kơtang biă mă, tơlơi anai kŏn pơsĭt lơi kơ ƀing gơñu či dưi đuaĭ klaih hĭ.
  17Khul aseh pơblah ƀu djơ̆ jing tơlơi đaŏ kơčăng kơ tơlơi dưi hĭ ôh;
   wơ̆t tơdah aseh anŭn hơmâo pran kơtang samơ̆ aseh anŭn kŏn dưi pơklaih hĭ lơi ling tơhan đĭ anŭn.

  18Samơ̆ mơta Yahweh lăng wai ƀing hlơi pô thâo huĭ pơpŭ kơ Ñu,
   jing ƀing đaŏ kơčăng amăng tơlơi khăp hiam klă Ñu.
  19Ñu pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng tơlơi djai;
   Ñu răk wai brơi kơ ƀing gơ̆ hơdip amăng hrơi rơpa glar.

  20Ƀing gơmơi dŏ đaŏ kơčăng kơ Yahweh;
   Ñu yơh jing Pô djru gơmơi laih anŭn khiơl pơgang gơmơi.
  21Pran jua gơmơi hơ̆k mơak yuakơ abih tơlơi Ñu hơmâo ngă laih,
   ƀing gơmơi đaŏ kơnang kơ Ñu yuakơ Ñu jing rơgoh hiam.

  22Ơ Yahweh hơi, rơkâo tơlơi khăp hiam klă Ih dŏ hrŏm bĕ hăng ƀing gơmơi nanao,
   jing tui hăng ƀing gơmơi dŏ đaŏ kơčăng kơ Ih yơh.