89

Singx Nzung 89

Ziouv Caux Ndaawitv Hungh Liepc Ngaengc Waac

Etc^laa Mienh, Etaan, nyei matv^kin nzung.
  1O Ziouv aac, yie oix yietc liuz baaux nzung ceng
   meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  Yie oix longc yie nyei nzuih zunh
   meih ziepc zuoqv nyei hnyouv gorngv mbuox yietc doic jiex yietc doic.
  2Yie oix gorngv meih oix yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
   Meih maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv ndongc lungh wuonv.
  3Meih gorngv, yie caux yie ginv daaih nyei mienh liepc jiez ngaengc waac,
   yie caux yie nyei bou, Ndaawitv, houv jienv waac
  4gorngv, “Yie oix liepc meih nyei zeiv-fun taux yietc liuz,
   liepc meih nyei hungh weic taux maanc gouv maanc doic.Selaa
  5O Ziouv aac, tov bun lungh ceng meih zoux wuov deix mbuoqc horngh nyei sic,
   yaac bun cing-nzengc wuov deix yiem gapv zunv nyei dorngx ceng meih ziepc zuoqv nyei hnyouv.
  6Yiem wuov lungh maaih haaix dauh haih hnangv Ziouv?
   Yiem lungh zaangc wuov deix maaih haaix dauh haih ndongc Ziouv?
  7Se yiem cing-nzengc wuov deix nyei wuic gu'nyuoz ninh mbuo taaih nyei Tin-Hungh.
   Yiem weih gormx ninh nyei yietc zungv ninh gauh hlo gauh peix fuc jiex.
  8O Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh aac, maiv maaih haaix dauh ndongc meih henv.
   O Ziouv aac, meih zoux nyei yietc zungv se ziepc zuoqv nyei.
  9Meih gunv seix haic nyei koiv.
   Koiv jiez domh laangc meih bun sekv nzengc.
  10Meih mborqv huv Laa^hapc hnangv daix daic nyei mienh,
   meih longc meih henv haic nyei buoz mborqv meih nyei win-wangv nzaanx nzengc.
  11Lungh benx meih nyei. Ndau yaac meih nyei.
   Baamh gen caux yiem baamh gen nyei maanc muotc meih zeix daaih.
  12Naamh bung caux baqv bung meih zeix daaih.
   Taa^mbo Mbong caux Hemon Mbong njien-youh nyei ceng meih nyei mengh.
  13Meih nyei buoz maaih qaqv henv haic.
   Meih nyei mbiaauc jieqv buoz yaac sung faaux hlang.
  14Zoux horpc nyei jauv caux baengh fim nyei sic zoux meih nyei weic nyei gorn-ndoqv.
   Meih zoux nyei yietc zungv se meih hnamv mienh yaac ziepc zuoqv nyei zoux.
  15O Ziouv aac, hiuv duqv njien-youh nyei heuc wuov deix mienh maaih orn-lorqc,
   se yiem meih nyei nza'hmien nyei njang yangh nyei mienh.
  16Ninh mbuo weic meih nyei mbuox ziangh hnoi njien-youh.
   Ninh mbuo yaac ceng meih weic meih zoux horpc nyei jauv.
  17Meih se ninh mbuo nyei qaqv nyei njang-laangc.
   Meih ceix en bun yie mbuo nyei qaqv henv jienv faaux.
  18Yie mbuo nyei torngv-baaih benx Ziouv nyei,
   yie mbuo nyei hungh diex guei I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  19Zinh ndaangc lauh aqv, meih yiem laauc yaangh nyei sic
   gorngv mbuox meih nyei ziepc zuoqv baeqc fingx,
  “Yie bun qaqv yietc dauh mborqv jaax henv nyei mienh.
   Yie yiem baeqc fingx mbu'ndongx ginv dauh yaac taaih ninh zoux hlo.
  20Yie lorz buatc yie nyei bou, Ndaawitv,
   yaac longc yie nyei cing-nzengc youh orn ninh.
  21Yie nyei buoz oix liepc ninh wuonv,
   yaac oix bun qaqv ninh henv.
  22Win-wangv zungv maiv haih noic maiv duqv ninh,
   orqv mienh yaac maiv haih bun ninh zuqc baaic.
  23Yie oix yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx mborqv muonc ninh nyei win-wangv,
   yaac daix nzengc yietc zungv nzorng ninh wuov deix mienh.
  24Yie oix hnamv ninh yaac ziepc zuoqv nyei caux ninh yiem.
   Weic yie nyei mengh ninh nyei qaqv oix henv jienv faaux.
  25Yie oix bun ninh nyei buoz sung koiv gu'nguaaic,
   ninh nyei mbiaauc jieqv buoz yaac sung ndaaih gu'nguaaic.
  26Ninh oix heuc jienv mbuox yie, “Meih se yie nyei die,
   yie nyei Tin-Hungh, caux bun yie duqv njoux nyei ⟨La'bieiv.⟩”
  27Yie oix bun ninh zoux yie nyei dorn-la'gauv,
   yiem lungh ndiev zoux gauh hlo jiex nyei hungh.
  28Yie oix ziepc zuoqv nyei yietc liuz hnamv ninh,
   yie caux ninh liepc nyei ngaengc waac yaac yietc liuz wuonv nyei.
  29Yie oix liepc ninh nyei hungh douh taux yietc liuz,
   yaac bun ninh nyei hungh weic ndongc lungh nyei hnoi-nyieqc lauh.
  30Se gorngv ninh nyei zeiv-fun guangc yie nyei leiz-latc,
   maiv gan yie nyei leiz,
  31se gorngv ninh mbuo baamz yie nyei leiz-nyeic,
   yaac maiv gan yie nyei lingc,
  32yie ziouc longc biaav dingc ninh mbuo baamz nyei zuiz,
   longc biaav-bin mborqv weic ninh mbuo zoux dorngc nyei sic.
  33Mv baac yie ziepc zuoqv hnamv nyei hnyouv yie maiv zorqv nzuonx,
   yaac maiv guangc yie ziepc zuoqv zoux nyei jauv.
  34Yie maiv bungx ndortv yie laengz nyei ngaengc waac,
   yaac maiv goiv yie nyei nzuih gorngv cuotv nyei waac.
  35Yie ziangv jienv yie nyei cing-nzengc mbuox houv nzunc dorngx yietc liuz,
   yie maiv gorngv-baeqc nduov Ndaawitv.
  36Ninh nyei hungh douh oix yietc liuz yiem,
   ninh nyei hungh weic oix yiem yie nyei nza'hmien ndongc mba'hnoi lauh,
  37aengx hnangv hlaax nor, liepc daaih taux yietc liuz,
   yaac yiem wuonv ndongc lungh lauh.Selaa
  38Mv baac meih qiex jiez meih longc youh orn daaih wuov dauh
   ziouc guangc aengx nqemh ninh.
  39Meih tuix meih caux meih nyei bou liepc nyei ngaengc waac.
   Meih zorqv ninh nyei hungh ningv zoi njiec nie-mbung bun maaih uix.
  40Meih caeqv nzengc ninh nyei yietc zungv zingh laatc,
   bun ninh weih jienv wuonv nyei dorngx baaic waaic nzengc.
  41Da'faanh jiex jauv nyei mienh caangv ninh nyei ga'naaiv,
   laangz zaangc mienh yaac huotv ninh.
  42Meih bun ninh nyei win-wangv duqv hingh jiex,
   bun ninh nyei yietc zungv win-jaa njien-youh.
  43Meih zungv bun ninh nyei nzuqc ndaauv nyei nza'hmien mbienv mi'aqv,
   yaac bun ninh yiem mborqv jaax ciangv zuqc suei.
  44Meih bun ninh nyei njang-laangc zitc nzengc,
   yaac zorqv ninh nyei hungh weic fongv njiec ndau.
  45Meih jamv ninh lunx nyei ziangh hoc zoqc njiec,
   yaac bun ninh buang hmien diev nyaiv. Selaa
  46O Ziouv aac, ndongc haaix lauh? Meih oix zorqv meih ganh bingx taux yietc liuz fai?
   Meih oix qiex jiez hnangv douz buov jienv taux haaix zanc?
  47O Ziouv aac, tov jangx jienv yie nyei maengc ndongc haaix nangv.
   Meih zeix mienh maanh daaih bun ninh mbuo ndongc naaic maiv lamh longc yietc deix.
  48Maaih haaix dauh ziangh yaac maiv zuqc daic?
   Fai haaix dauh haih njoux ninh ganh leih ndutv yiemh gen nyei qaqv? ⟨Selaa
  49Ziouv aac, meih zinh ndaangc ziepc zuoqv hnamv nyei hnyouv jiex haaix?
   Se meih ziepc zuoqv nyei caux Ndaawitv laengz jiex nyei waac yiem haaix?
  50O Ziouv aac, tov jangx jienv meih nyei bou hnangv haaix nor zuqc mienh huotv,
   yaac jangx jienv yie nyei hnyouv hnangv haaix nor diev maanc mienh ki.
  51O Ziouv aac, meih nyei win-wangv huotv meih longc youh orn daaih wuov dauh.
   Maiv gunv mingh taux haaix ninh mbuo jatv ninh.
  52Oix zuqc ceng Ziouv taux yietc liuz.
    ⟨Aamen⟩ caux Aamen.