61

Singx Nzung 61

Kaux Tin-Hungh Beu Jienv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc patv nyei jaa-sic. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Tin-Hungh aah! Tov muangx yie heuc nyei qiex.
   Tov muangx yie daux gaux nyei waac.
  2Yie nyei hnyouv maiv lamh hnamv nyei ziangh hoc,
   yie yiem jomc lungh ndiev heuc meih.
   Tov dorh yie mingh taux gauh hlang jiex yie nyei la'bieiv.
  3Weic zuqc meih zoux yie ndaauh kaux nyei dorngx,
   zoux yie wuonv haic nyei laauh weic biaux ndutv win-wangv.
  4Tov bun yie yietc liuz yiem meih nyei ndopv-liuh.
   Tov bun yie yiem meih nyei ndaatv ga'ndiev bingx jienv. Selaa
  5O Tin-Hungh aah! Meih muangx haiz yie laengz nyei ngaengc waac.
   Meih zorqv dongh taaih meih nyei mienh nzipc nyei buonc ceix bun yie.
  6Tov jaa hungh diex nyei siouc nyuonh ndaauv,
   bun ninh nyei hnyangx-jeiv
   ziangh duqv maanc doic.
  7Tov bun ninh yietc liuz zueiz weic yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien.
   Tov meih hnyouv zingx caux ziepc zuoqv hnamv nyei jauv beu jienv ninh.
  8Hnangv naaic, yie oix yietc liuz baaux nzung ceng meih nyei mengh,
   yaac hnoi jiex hnoi jaauv sung yie laengz nyei ngaengc waac.