63

Singx Nzung 63

Ngorc Tin-Hungh Nyei Mienh Oix Duqv Beuv

Ndaawitv yiem Yu^ndaa nyei Deic-Bung-Huaang zoc nyei singx nzung.
  1Tin-Hungh aah! Meih zoux yie nyei Tin-Hungh,
   yie longc hnyouv zimh lorz meih.
  Yie nyei hnyouv ngorc haic meih,
   yie za'gengh! oix haic meih
  hnangv yiem deic-bung-haanz mborngx nqaai,
   maiv maaih wuom nyei dorngx nor.
  2Yie yiem singx dinc buatc jiex meih,
   buatc meih nyei qaqv caux njang-laangc.
  3Weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh se gauh longx ziangh maengc,
   yie nyei nzuih ziouc oix ceng meih.
  4Da'faanh corc maaih maengc nyei ziangh hoc yie oix ceng meih.
   Yie oix dengv meih nyei mengh sung yie nyei buoz daux gaux.
  5Yie nyei hnyouv hnangv nyanc beuv yinh wuic nyei lai-hnaangx.
   Yie nyei nzuih yaac oix njien-youh nyei ceng meih.
  6Yie bueix jienv coux jangx taux meih,
   lungh muonz zanc yaac fei-fangv taux meih.
  7Weic zuqc meih zanc-zanc tengx yie,
   yie yiem meih nyei ndaatv-ndiev nyei dongh linh njien-youh nyei baaux nzung.
  8Yie nyei hnyouv kaux wuonv meih.
   Meih nyei mbiaauc jieqv buoz baav jienv yie.
  9Oix hoic yie nyei maengc wuov deix mienh
   zungv oix ndortv njiec yiemh gen.
  10Ninh mbuo oix zuqc nzuqc ndaauv daix,
   zuqc hieh juv betv nyanc.
  11Mv baac hungh diex oix kaux Tin-Hungh njien-youh.
   Da'faanh ziangv jienv ninh houv waac nyei mienh oix ceng ninh,
   weic zuqc gorngv-baeqc wuov deix zungv zuqc nqapc jienv nzuih.