29

Singx Nzung 29

Haiz Ziouv Nyei Qiex Yiem Domh Mbiungc Nziaaux

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Yiem lungh nyei zuangx fin-mienh aah!
   Oix zuqc ceng Ziouv.
  Oix zuqc ceng Ziouv nyei njang-laangc caux qaqv.
  2Oix zuqc ceng Ziouv puix ninh njang-laangc nyei mbuox.
   Oix zuqc zaangc Ziouv weic ninh cing-nzengc nyei mbuox njang-laangc haic.
  3Ziouv nyei sing-qiex yiem wuov koiv gu'nguaaic.
   Njang-laangc nyei Tin-Hungh nyei qiex mbui hnangv mba'ong mbui nor,
   Ziouv nyei sing-qiex aengv buangv koiv.
  4Ziouv nyei sing-qiex maaih domh qaqv,
   Ziouv nyei sing-qiex maaih haangh daauh hlo haic.
  5Ziouv nyei qiex wuotv nauv si^ndaa zongh ndiangx.
   Ziouv wuotv nauv Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx.
  6Ninh bun Le^mbaa^norn Geh dongz hnangv ngongh dorn ndiuh lungh,
   yaac bun Si^li^on Mbong dongz hnangv hieh ngongh gouv caan biu nor.
  7Ziouv nyei sing-qiex njopc cuotv benx douz-mbietc.
  8Ziouv nyei sing-qiex ndanc dongz deic-bung-huaang.
   Ziouv nqamv dongz Kaa^ndetc nyei deic-bung-huaang.
  9Ziouv nyei qiex ndanc domh mba'ong zuei ndiangx,
   yaac bun lomc nyei ndiangx-normh bioh nzengc.
  Yiem ninh nyei singx dinc nyei yietc zungv mienh yaac heuc jienv, “Njang-laangc!”
  10Ziouv zueiz jienv weic gunv mbiungc-suiv-imx.
   Ziouv zueiz jienv weic, yietc liuz zoux hungh.
  11Tov Ziouv ceix qaqv bun ninh nyei baeqc fingx.
   Tov Ziouv ceix fuqv bun ninh nyei mienh duqv baengh orn.