40

Singx Nzung 40

Ceng Ziouv Yaac Tov Ninh Tengx

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Yie longc noic zuov jienv Ziouv,
   ninh bungx m'normh muangx haiz yie tov nyei waac.
  2Ninh cie yie yiem zuqc mietc nyei kuotv cuotv daaih,
   se ndo haic, nyouh haic nyei wuom-bamc,
  bun yie nyei zaux souv wuonv yiem la'bieiv-zorng gu'nguaaic,
   bun yie nyei zaux-mbiec caaiv duqv wuonv.
  3Ninh bun yie nyei nzuih baaux diuh siang-nzung,
   se ceng yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei nzung.
  Maaih mienh camv nyei duqv buatc
   ziouc gamh nziex aengx sienx kaux Ziouv.
  4Haaix dauh sienx kaux Ziouv,
   maiv huin mingh lorz zoux maux, ceng-hlo nyei mienh,
   caux dorngc jauv gan jaav zienh nyei mienh,
   wuov dauh duqv orn-lorqc aqv.
  5O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aah!
   Meih weic yie mbuo zoux mbuoqc horngh nyei sic camv.
  Meih weic yie mbuo hnamv cuotv nyei za'eix
   maiv maaih haaix dauh haih beiv duqv taux meih.
  Se gorngv yie mingh zunh mbuox mienh,
   zungv maiv haih saauv maiv zienz.
  6Meih maiv zeiz oix mienh buov ziec caux fongc horc nyei ga'naaiv,
   meih maiv zeiz lorz ziangh dauh buov ziec nyei saeng-kuv fai fiqv zuiz nyei ga'naaiv,
  mv baac meih bun yie maaih m'normh muangx duqv haiz meih nyei qiex.
  7Yie ziouc gorngv, “Mangc maah! Yie daaih aqv.
   Yiem wuov sou-njunc fiev jienv yie nyei jauv-louc.”
  8O yie nyei Tin-Hungh aah! Meih nyei leiz-latc yiem yie nyei hnyouv gu'nyuoz.
   Yie a'hneiv ei jienv meih nyei eix zoux.
  9Yie yiem mienh camv gapv zunv nyei dorngx zunh njoux en nyei kuv fienx.
   O Ziouv aah! Meih hiuv duqv yie nyei nzuih meix maiv dingh liouh nyei zunh.
  10Yie maiv zorqv meih tengx yie mbuo nyei njoux en bingx jienv yie nyei hnyouv.
   Yie gorngv meih ziepc zuoqv nyei hnyouv caux meih nyei njoux en.
  Yie yiem mienh camv gapv zunv nyei dorngx,
   maiv gem jienv meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh caux hnyouv zingx nyei jauv.
  11Ziouv aac, tov meih maiv dungx ngaengc jienv maiv korv-lienh yie.
   Meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie yaac bun meih nyei zien leiz zanc-zanc beu jienv yie.
  12Maaih ciouv nyei zeqc naanc, zungv saauv maiv hingh, weih gormx yie,
   yie nyei zuiz zunc zaaic yie, taux yie mangc maiv buatc haaix nyungc.
  Zuiz gauh camv jiex yie nyei m'nqorngv nyei mba'biei,
   yie nyei mba'nziu yuqc nzengc.
  13O Ziouv aah! Tov meih nqoi eix njoux yie.
   Tov Ziouv siepv-siepv nyei tengx yie.
  14Tov bun oix zorqv yie nyei maengc wuov deix mienh
   zuqc nyaiv zuqc lunc.
  Tov bun dongh a'hneiv yie zuqc kouv wuov deix
   tuix nzuonx nqa'haav yaac zuqc baaic hmien.
  15Tov bun gorngv, “Haav, haav!” bun yie wuov deix
   zuqc nyaiv, zuqc baaic.
  16Tov bun yietc zungv daaih lorz meih wuov deix,
   njien-youh orn-lorqc.
  Tov bun hnamv meih nyei njoux en wuov deix,
   maiv dingh liouh nyei gorngv, “Ziouv za'gengh hlo haic.”
  17Mv baac yie se kouv, jomc haic,
   tov Ziouv jangx yie.
  Meih se dongh tengx yie, njoux yie wuov dauh.
   O yie nyei Tin-Hungh aah!
   Tov meih maiv dungx ngaih.