85

Singx Nzung 85

Daux Gaux Tov Tin-Hungh Korv-Lienh I^saa^laa^en

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Kolaa nyei Zeiv-Fun zoc nyei singx nzung.
  1Ziouv aac, meih ceix en bun meih nyei deic-bung.
   Meih bun Yaakopv nzuonx daaih duqv longx hnangv loz wuov nor.
  2Meih guangc meih nyei baeqc fingx nyei zuiz-nipc,
   zorqv nqoi ninh mbuo zoux dorngc nyei yietc zungv zuiz. Selaa
  3Meih dingh njiec, maiv qiex jiez ninh mbuo,
   meih huin nzuonx, maiv nouz ninh mbuo aqv.
  4Yie mbuo nyei Njoux Ziouv, Tin-Hungh aah!
   Tov bun yie mbuo duqv longx hnangv loz wuov nor.
   Tov guangc nqoi maiv dungx qiex jiez yie mbuo.
  5Meih oix qiex jiez yie mbuo taux yietc liuz fai?
   Oix nouz yie mbuo taux maanc gouv maanc doic fai?
  6Meih maiv bun yie mbuo aengx fingv jiez daaih
   weic bun yie mbuo kaux meih duqv njien-youh fai?
  7O Ziouv aac, tov bun cing meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie mbuo,
   aengx zorqv meih nyei njoux en ceix bun yie mbuo.
  8Yie oix muangx Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
  Se gorngv ninh nyei baeqc fingx, se ninh nyei cing-nzengc baeqc fingx,
   maiv aengx nzuonx mingh zoux hngongx nyei jauv,
   ninh laengz bun ninh mbuo duqv baengh orn.
  9Ninh nyei njoux en ndongc haaix zungv yiem nitv fatv
   taaih ninh wuov deix mienh,
   weic bun ninh nyei njang-laangc yiem yie mbuo nyei deic-bung.
  10Ziepc zuoqv hnamv nyei jauv caux hnyouv zingx nyei jauv oix faang-buangh,
   baengh fim caux baengh orn oix zom jaax.
  11Ziepc zuoqv nyei jauv oix yiem ndau cuotv,
   baengh fim nyei jauv oix yiem wuov lungh mangc njiec.
  12Ziouv oix zorqv longx nyei ga'naaiv bun yie mbuo.
   Yie mbuo nyei deic-bung ziouc aengx cuotv gaeng-zuangx longx.
  13Baengh fim nyei jauv oix yiem ninh nyei wuov ndaangc mingh,
   weic liuc leiz jauv bun ninh nyei zaux caaiv.