42

Da'nyeic Buonv

(Singx Nzung 42-72)

Singx Nzung 42

Zuqc Leih Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv, Haiz Ngorc Tin-Hungh

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Kolaa nyei Zeiv-Fun nyei yietc diuh matv^kin nzung.
  1O Tin-Hungh aac, yie nyei hnyouv ngorc meih
   hnangv njaih ngorc ndoqv nyei wuom-daaih nor.
  2Yie nyei hnyouv ngorc Tin-Hungh, se ziangh jienv nyei Tin-Hungh.
   Yie taux haaix zanc cingx duqv mingh buatc Tin-Hungh nyei hmien?
  3Yie ziangh hnoi ziangh muonz
   nyanc wuom-mueic dorngx hnaangx.
  Mienh yaac maiv dingh liouh nyei naaic yie,
   “Meih nyei Tin-Hungh yiem haaix?”
  4Yie jangx zuqc naaiv deix ziex nyungc sic
   yie hnyouv mun jienv yiem.
  Yie jangx zuqc zinh ndaangc caux mienh camv mingh.
   Yie dorh jienv ninh mbuo bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv.
  Zuangx mienh lomh nzoih jiex zipv,
   heuc jienv baaux nzung laengz zingh.
  5Yie weic haaix diuc ndongc naaiv nzauh?
   Yie nyei hnyouv weic haaix diuc paan-paan puoqv-puoqv nyei?
  Oix zuqc kaux Tin-Hungh maaih lamh hnamv dorngx
   weic zuqc yie aengx duqv ceng ninh,
   dongh njoux yie yaac zoux yie nyei Tin-Hungh.
  6Yie nyei hnyouv za'gengh mun haic,
   yie ziouc yiem Jor^ndaen Deic,
   caux Hemon Mbong caux Misaa Mbong jangx zuqc meih.
  7Wuom ndortv meih nyei domh mbaengx hnangv mba'ong nor, njunh njunh nyei mbui.
   Ndo nyei dorngx aengv bieqc ndo nyei dorngx.
  Meih nyei domh wuom-laangc
   nqomz jiex yie gu'nguaaic.
  8Lungh hnoi zanc Ziouv laauc yaangh ninh ziepc zuoqv hnamv nyei jauv,
   lungh muonz zanc bun yie baaux ninh nyei nzung
   daux gaux bun yie nyei ziangh maengc nyei Tin-Hungh.
  9Yie gorngv mbuox yie nyei ⟨La'bieiv,⟩ se Tin-Hungh,
   “Meih weic haaix diuc la'kuqv yie?”
  Yie weic haaix diuc oix zuqc zanc-zanc nzauh nyiemv,
   laaix win-wangv hoic jienv yie?
  10Yie nyei win-wangv huotv yie
   hnangv zoux bun yie nyei mbungv nauv nzengc.
  Ninh mbuo maiv dingh liouh nyei naaic,
   “Meih nyei Tin-Hungh yiem haaix?”
  11Yie nyei hnyouv weic haaix diuc ndongc naaiv nzauh?
   Yie nyei hnyouv weic haaix diuc
   paan-paan puoqv-puoqv nyei?
  Oix zuqc kaux Tin-Hungh maaih lamh hnamv dorngx
   weic zuqc yie aengx duqv ceng ninh,
   dongh njoux yie yaac zoux yie nyei Tin-Hungh.