89

Vaajtswv cog lug tseg rua Tavi

Zaaj nkauj Maxakhi. Ethaa kws yog cum Exala sau.
  1Au Yawmsaub, kuv yuav hu nkauj
   txug koj txujkev hlub ruaj khov
   moog ib txhws.
  Kuv lub qhov ncauj yuav pav txug
   koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   rua txhua tam tuabneeg.
  2Kuv has tas koj txujkev hlub kws ruaj khov
   yuav nyob moog ib txhws,
  koj tsaa koj txujkev ncaaj
   nyob ruaj rua sau ntuj.
  3Koj has tas, “Kuv cog lug
   rua tug kws kuv xaiv ca lawm,
  kuv tau yeem lug
   rua kuv tug qhev Tavi tas,
  4‘Kuv yuav tsaa koj caaj ceg
   nyob moog ib txhws
  hab kuv yuav ua rua koj lub zwm txwv
   nyob ruaj moog txhua tam tuabneeg.’ ”

  5Au Yawmsaub, ca lub ntuj
   qhuas koj teg num phemfwj,
  hab qhuas koj txujkev ncaaj
   rua thaus cov tuabneeg dawb huv
   tuaj txoos ua ke.
  6Tsua qhov sau ntuj
   leejtwg yuav pev tau zoo le Yawmsaub?
  Huv ib tsoom tuabneeg qaum ntuj
   leejtwg zoo cuag le Yawmsaub?
  7Koj yog tug Vaajtswv
   kws cov tuabneeg dawb huv ntshai
   rua thaus tuaj sablaaj ua ke,
  hab yog tug kws txaus ntshai kawg
   heev dua tej kws nyob ib ncig ntawm koj.
  8Au Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   leejtwg muaj fwjchim luj ib yaam le koj?
  Au Yawmsaub, koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   nyob puag ncig koj.
  9Koj tswj rawv tej nthwv dej ndaas huv havtxwv.
   Thaus tej nthwv dej ndaas sab sab
   koj kuj tswj kuas nyob ntsag tu.
  10Koj tsoo tug nam zaaj Lahaj
   yaam nkaus le ib tug kws raug tua,
  koj swv koj txhais teg kws muaj fwjchim
   ua rua koj cov yeeb ncuab tswv tawg taag.
  11Lub ntuj yog koj le, lub nplajteb yog koj le.
   Koj tau tswm lub nplajteb
   hab txhua yaam kws nyob huv.
  12Saab peg hab saab nraag los yog koj tswm.
   Lub roob Thanpau hab lub roob Hawmoo
   qhuas koj lub npe xyiv faab hlo.
  13Koj txhais npaab muaj fwjchim
   hab koj txhais teg kws muaj zug
  hab koj txhais teg xws
   raug muab tsaa sab sab le.
  14Txujkev ncaaj nceeg
   hab qhov kws txav txem ncaaj
   yog lub taw tag koj lub zwm txwv,
  txujkev hlub ruaj khov hab txujkev ncaaj
   kws tso sab tau moog ua koj ntej.
  15Au Yawmsaub, cov tuabneeg
   kws paub qw zoo sab rua koj
   tau nyob kaaj sab lug,
  yog cov kws taug kev huv qhov kaaj
   kws tawm ntawm koj xubndag lug.
  16Puab zoo sab xyiv faab huv koj lub npe
   ib nub tsaus ntuj,
  hab puab qhuas ntxhas
   koj txujkev ncaaj nceeg.
  17Koj yog puab tug zug
   kws muaj fwjchim ci ntsaa ab.
  Vem koj hlub peb
   mas koj txhad tsaa peb txwm kub kuas sab,
  18tsua qhov peb daim phaj hlau kws thaiv
   yog Yawmsaub le,
  peb tug vaajntxwv yog Yixayee tug Vaajtswv
   kws dawb huv le.

  19Yaav thau u koj tau has
   huv zaaj yug quas toog
   rua tug kws lub sab xwb rua koj tas,
  “Kuv tau paab ib tug kws sab luj sab tuab,
   kuv tau tsaa ib tug kws kuv xaiv
   huv cov pejxeem lug kuas nyob lub chaw sab.
  20Kuv tau nrhav kuv tug qhev Tavi
   hab muab kuv cov roj kws dawb huv
   laub tsaa nwg.
  21Kuv txhais teg txhad nrug nraim nwg
   moog ib txhws,
   hab kuv txhais npaab yuav pub zug rua nwg.
  22Yeeb ncuab yuav ntxag tsw tau nwg,
   cov tuabneeg limham
   yuav quab yuam tsw tau nwg.
  23Kuv yuav tsoo nwg cov tshawj chim
   rua ntawm nwg xubndag,
  hab kuv yuav ntaus
   cov kws ntxub nwg kuas tuag.
  24Kuv txujkev ncaaj kws tso sab tau
   hab kuv txujkev hlub kws ruaj khov
   yuav nrug nraim nwg.
  Vem nwg tuav kuv lub npe
   nwg txwm kub yuav raug muab
   tsaa kuas sab.
  25Kuv yuav tsaa nwg txhais teg
   rua sau dej havtxwv
  hab tsaa nwg txhais teg xws
   rua sau tej haav dej.
  26Mas nwg yuav hu thov kuv tas,
   ‘Koj yog kuv leej txwv,
  yog kuv tug Vaajtswv
   hab yog txhwb zeb kws cawm kuv dim.’
  27Hab kuv yuav tsaa nwg ua tug tub hlub,
   ua tug vaajntxwv luj dhau tej vaajntxwv
   huv nplajteb huvsw.
  28Kuv yuav muab kuv txujkev hlub ruaj khov
   cob rua nwg moog ib txhws,
  hab tej lug kws kuv cog tseg rua nwg
   yuav nyob ruaj khov.
  29Kuv yuav tsaa nwg caaj ceg
   kuas nyob moog ib txhws,
  hab tsaa nwg lub zwm txwv
   nyob ntev le kws lub ntuj nyob.
  30Yog nwg tej tub ki tso kuv txuj kevcai tseg
   hab tsw ua lawv le kuv tej kevcai,
  31yog puab ua txhum kuv tej kaab ke
   hab tsw tuav rawv kuv tej lug nkaw,
  32mas kuv yuav xuas nplawm
   rau txem rua puab tej kev faav xeeb,
  hab xuas nplawm kav theej
   rau txem rua puab tej kev txhum.
  33Tassws kuv yuav tsw rhu kuv txujkev hlub
   kws ruaj khov ntawm nwg lug,
  hab tsw tso kuv txujkev ncaaj
   kws tso sab tau tseg.
  34Kuv yuav tsw rhuav kuv tej lug cog tseg
   hab tsw hloov tej lug
   kws tawm huv kuv daim tawv ncauj lawm.
  35Kuv tuav kuv txujkev dawb huv
   yeem lug ruaj ca. Kuv yuav tsw daag Tavi.
  36Nwg caaj ceg yuav nyob moog ib txhws,
   nwg lub zwm txwv yuav nyob ntev le lub nub
   rua ntawm kuv xubndag.
  37Yuav tsaa nwg nyob moog ib txhws
   yaam le lub hli kws ua timkhawv tseeb
   sau nruab ntug.”

  38Tassws nwgnuav koj muab nwg pov tseg
   hab tsw yuav lawm,
  koj npau tawg rua
   tug kws koj laub roj tsaa lawd.
  39Koj tau rhuav tej lug
   kws koj cog tseg rua koj tug qhev,
  koj tau ua rua nwg lub mom kub
   puag tsuas rua huv cov moov aav.
  40Koj muab nwg tej ntsaa loog huvsw
   tsoo tawg ua tej lub qhov,
  koj muab nwg tej chaw ruaj khov
   tsoo pob taag.
  41Txhua tug kws dua kev moog kuj lws nwg,
   tej tuabneeg zej zog kuj thuaj luag nwg.
  42Koj tsaa nwg cov tshawj chim
   txhais teg xws sab,
  koj ua rua nwg cov yeeb ncuab suavdawg
   zoo sab xyiv faab.
  43Koj tig nav ntaaj rua nwg
   hab tsw paab nwg nyob ruaj khov
   huv lub tshaav rog.
  44Koj rhu tug cwj ntawm nwg txhais teg moog,
   hab muab nwg lub zwm txwv
   laim rua huv peg teb.
  45Koj muab nwg lub noob nyoog hluas
   txav tuab lu,
  koj muab kev txaaj muag
   npug nkaus nwg lub plhu.

  46Au Yawmsaub, yuav ntev le caag?
   Koj yuav tswv nraim moog ib txhws lov?
  Koj txujkev npau tawg yuav kub
   yaam nkaus le suavtawg ntev le caag?
  47Thov koj ncu txug kuv swm neej
   kws ib vuag dua xwb.
   Koj tau tswm ib tsoom tuabneeg
   lug nyob dawb nyob do xwb.
  48Muaj ib tug tuabneeg twg
   kws yuav muaj txujsa nyob moog le
   tsw txawj tuag?
  Leejtwg yuav cawm tau nwg tug ntsuj plig
   dim huv tub tuag teb tug fwjchim?
  49Au tug Tswv, koj txujkev hlub ruaj khov thau u
   dua twg lawm?
  Koj tau cog tseg tas yuav pub rua Tavi
   lawv le koj txujkev ncaaj kws tso sab tau.
  50Au tug Tswv, thov koj ncu txug qhov kws
   koj tug qhev raug luas saib tsw taug le caag,
  hab qhov kws kuv rws ib tsoom tuabneeg
   tej lug thuaj rua nruab sab le caag.
  51Au Yawmsaub, koj cov yeeb ncuab
   thuaj luag kuv,
  puab luag tug kws koj laub roj tsaa lawd
   txhua kauj ruam.

  52Qhuas Yawmsaub moog ib txhws.