141

Singx Nzung 141

Daux Gaux Tov Ziouv Dangv Jienv Orqv Nyei Jauv

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, yie heuc jienv meih. Tov siepv-siepv nyei daaih tengx yie.
   Yie heuc meih nyei ziangh hoc, tov baeng m'normh muangx yie nyei sing-qiex.
  2Tov bun yie daux gaux nyei waac hnangv hung yiem meih nyei nza'hmien.
   Yie sung jienv nyei buoz hnangv lungh maanz-hmuangx ziec nyei ga'naaiv.
  3O Ziouv aac, tov gunv yie nyei nzuih hnangv zuov gaengh mienh zuov gaengh nor.
   Tov goux jienv yie nyei nzuih meix nyei gaengh.
  4Tov bun yie maiv maaih hnyouv zoux orqv sic,
   bun yie maiv dungx caux zoux orqv nyei mienh juangc jienv zoux waaic sic,
   yaac maiv dungx bun yie nyanc ninh mbuo kuv haic nyei lai-hnaangx.
  5Tov bun kuv mienh mborqv yie. Naaiv se weih zoux longx.
   Tov bun ninh gorngv-hemx yie, se hnangv zorqv youh dox yie nyei m'nqorngv.
   Tov bun yie nyei m'nqorngv maiv nqemh.
  Weic zuqc yie daux gaux nyei waac zanc-zanc ngaengc jienv orqv mienh nyei orqv sic.
  6Ninh mbuo nyei siemv zuiz jien zuqc zoi njiec la'bieiv-mbaengx wuov zanc,
   mienh ziouc hoqc hiuv Ziouv nyei waac se zien nyei.
  7Hnangv mienh laih ndau cenv muonc nzengc,
   ninh mbuo nyei mbungv oix zuqc nzaanx mingh taux yiemh gen nyei kuotv-ndaangc.
  8O Ziouv Tin-Hungh aac, yie nyei m'zing mangc jienv meih.
   Yie ndaauh kaux meih.
   Maiv dungx guangc yie, bun yie maiv lamh kaux dorngx.
  9Tov beu jienv yie biaux ndutv ninh mbuo zaeng weic hlopv yie nyei koux,
   caux orqv mienh zaeng nyei hlaang.
  10Tov bun orqv mienh ndortv njiec ninh mbuo ganh zaeng nyei mungz,
   mv baac tov bun yie duqv biaux ndutv mingh.