59

Singx Nzung 59

Daux Gaux Tov Njoux Biaux Ndutv Win-Wangv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc “Maiv Dungx Mietc” nyei pou. Ndaawitv zoc nyei mikv^taam nzung, fiev doix Saulo paaiv mienh mingh zuov Ndaawitv nyei biauv, oix zorqv ninh daix.
  1Yie nyei Tin-Hungh aah! Tov njoux yie biaux ndutv yie nyei win-wangv.
   Tov beu yie biaux ndutv oix mborqv yie wuov deix mienh.
  2Njoux yie biaux ndutv zoux orqv sic wuov deix,
   se njoux yie biaux ndutv daix mienh nyei mienh.
  3Mangc maah! Ninh mbuo bingx jienv zuov oix zorqv yie nyei maengc.
   Ciouv nyei mienh gapv zunv oix mborqv yie.
   O Ziouv aah! Maiv zeiz weic yie zoux dorngc fai yie zoux nyei haaix nyungc zuiz,
  4maiv gunv yie maiv zoux haaix nyungc dorngc,
   ninh mbuo tiux daaih liuc leiz mborqv yie.
   Tov gaanv daaih tengx yie. Tov daaih mangc maah!
  5Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh,
   zoux I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh.
   Tov jiez daaih dingc maanc fingx nyei zuiz.
   Maiv dungx korv-lienh daav orqv za'eix nyei mienh. Selaa
  6Ninh mbuo hnoi-hnoi lungh maanz-hmuangx nzuonx daaih,
   hnangv juv nor njunh,
   yaac saau gormx zingh gu'nyuoz.
  7Ninh mbuo nyei nzuih qaqv gorngv maiv benx nyei waac.
   Ninh mbuo hnangv maaih nzuqc ndaauv yiem ninh mbuo nyei nzuih meix,
   weic zuqc ninh mbuo hnamv, “Haaix dauh haih muangx haiz yie mbuo?”
  8Mv baac Ziouv aah! Meih jatv ninh mbuo.
   Meih huotv maanc fingx.
  9Meih zoux yie nyei Qaqv. Yie zuov jienv meih.
   O Tin-Hungh aah! Meih zoux yie wuonv haic nyei dorngx.
  10Yie nyei Tin-Hungh ziepc zuoqv nyei hnamv yie, oix daaih tengx yie.
   Yie nyei Tin-Hungh oix bun yie duqv buatc yie nyei win-wangv suei.
  11O Ziouv, yie mbuo nyei torngv-baaih aah!
   Maiv dungx daix ninh mbuo. Nziex yie nyei baeqc fingx haih la'kuqv.
  Tov longc meih nyei qaqv bun ninh mbuo faatv nzaanx,
   bun ninh mbuo zuqc baaic.
  12Laaix ninh mbuo nyei nzuih nyei zuiz,
   caux ninh mbuo nyei nzuih meix gorngv nyei waac,
   tov bun ninh mbuo zoux maux nyei sic benx hlaang hlopv ninh mbuo.
  Laaix ninh mbuo zioux caux gorngv-baeqc,
   13tov meih qiex jiez, bun ninh mbuo zuqc mietc,
   mietc taux ninh mbuo zutc nzengc.
  Zuangx mienh ziouc hiuv duqv Tin-Hungh gunv I^saa^laa^en Mienh,
   zungv gunv taux jomc lungh gorn.Selaa
  14Ninh mbuo hnoi-hnoi lungh maanz-hmuangx nzuonx daaih,
   hnangv juv nor njunh,
   yaac saau gormx zingh gu'nyuoz.
  15Ninh mbuo hnangv juv nor,
   saau jienv mingh lorz hnaangx nyanc.
  Se gorngv maiv duqv nyanc beuv
   ninh ziangh muonz njunh.
  16Mv baac yie oix baaux nzung ceng meih nyei qaqv.
   Lungh ndorm yie oix baaux nzung mbui nyei ceng meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  Weic zuqc meih zoux yie wuonv haic nyei dorngx,
   yie zuqc zeqc naanc nyei hnoi-nyieqc meih zoux yie kaux nyei dorngx.
  17O yie nyei Qaqv aah! Yie oix baaux nzung ceng meih.
   O Tin-Hungh aah! Meih zoux yie wuonv nyei laauh,
   dongh bun cing meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie wuov dauh Tin-Hungh.