29

Yahweh Pơhiăp Amăng Angĭn Rơbŭ

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ ƀing gih jing ƀing pơ adai adih;
   bơni hơơč bĕ kơ tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi kơtang Yahweh.
  2Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh lăp hăng anăn ang yang Ñu;
   kơkuh pơpŭ bĕ ƀơi anăp Yahweh tơdang Ñu pơƀuh rai amăng tơlơi rơgoh hiam Ñu.

  3Jua pơhiăp Yahweh pơhiăp gah ngŏ kơ jơlah ia rơsĭ;
   Ơi Adai ang yang pơgrŏm rai,
   dơnai hiăp Ñu pơgrŏm djŏp djang ia rơsĭ.
  4Jua pơhiăp Yahweh jing dưi kơtang
   jua pơhiăp Yahweh jing dưi mơyang.
  5Jua pơhiăp Yahweh pơjŏh hĭ khul kơyâo sar;
   Yahweh yơh wŏk kơjŏh hĭ khul kơyâo sar ƀơi anih lŏn Lebanôn.
  6Ñu ngă brơi kơ čư̆ čan Lebanôn kơplŏng dŏng dưt hrup hăng ană rơmô,
   laih anŭn ngă brơi kơ čư̆ Hermôn kơdăt hrup hăng rơmô tơno hadơi.
  7Jua pơhiăp Yahweh pơhiăp
   hrup hăng kơmlă tơbiă apui ƀlĭp ƀlăp.
  8Jua pơhiăp Ñu pơrơyŭh tơdron ha̱r;
   Yahweh pơrơyŭh tơdron ha̱r Khades.
  9Jua pơhiăp Yahweh weñ hĭ khul kơyâo sen,
   laih anŭn tơluăh hĭ khul hla kơyâo anŭn
   tơdang rĭm čô dŏ amăng Sang Yang Ñu ur dreo, “Ang yang kơ Ơi Adai!”

  10Yahweh git gai wai lăng ia li̱ng tơdang ia lip lŏn tơnah;
   Yahweh jing Pơtao git gai wai lăng hlŏng lar.
  11Yahweh brơi tơlơi kơtang kơ ƀing ană plei Ñu
   laih anŭn Yahweh bơni hiam kơ ƀing gơ̆ hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh.