29

Vaajtswv lub suab nrov nrug fuab nrug cua

Tavi zaaj nkauj.
  1Cov timtswv sau ntuj 'e,
   ca le qhuas Yawmsaub,
  ca le qhuas tas Yawmsaub muaj fwjchim
   ci ntsaa quas ab hab muaj zug.
  2Ca le qhuas tas Yawmsaub lub npe
   muaj fwjchim ci ntsaa ab,
  ca le naav tej tsoog dawb huv
   pe hawm Yawmsaub.

  3Yawmsaub lub suab nrov sau tej dej havtxwv,
   Vaajtswv kws muaj fwjchim ci ntsaa quas ab
   lub suab nroo quas ntwg,
  Yawmsaub lub suab nrov thoob plhawv
   sau tej dej havtxwv.
  4Yawmsaub lub suab muaj fwjchim luj heev,
   Yawmsaub lub suab nrov ntxhe quas ntwg.
  5Yawmsaub lub suab luv tej ntoo cab,
   Yawmsaub yeej luv tej ntoo cab
   peg roob Lenpanoo.
  6Nwg ua rua lub roob Lenpanoo
   dha caws qa yaam nkaus le mivnyuas nyuj,
  hab ua rua lub roob Xili‑oo dha caws qa
   yaam nkaus le mivnyuas nyuj qus.
  7Yawmsaub lub suab ua suavtawg
   tawm ci nplaag.
  8Yawmsaub lub suab cu tebchaws
   moj saab qhua tseeg quas nkawg,
  Yawmsaub cu tebchaws moj saab qhua Khante
   yoj quas yeeg.
  9Yawmsaub lub suab ua rua tej ntoo qheb
   yoj rawv quas li
  hab muab tej nplooj ntoo huv haav zoov
   zaws zeeg taag huvsw.
  Mas suavdawg qw huv Yawmsaub lub tuam tsev
   tas, “Qhuas Yawmsaub.”

  10Yawmsaub nyob lub zwm txwv
   kaav sau cov dej nyaab,
  Yawmsaub nyob sau lub zwm txwv
   ua vaajntxwv kaav moog ib txhws.
  11Thov Yawmsaub pub zug
   rua nwg haiv tuabneeg,
  thov Yawmsaub foom koob moov
   rua nwg haiv tuabneeg kuas nyob thaaj yeeb.