40

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč Laih Anŭn Tơlơi Kwưh Rơkâo

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Kâo gir run dŏ tơguan kơ tơlơi Yahweh djru;
   giŏng anŭn Ñu pơđi̱ng tơngia laih anŭn hơmư̆ tơlơi kâo kwưh rơkâo.
  2Ñu pơklaih hĭ kâo mơ̆ng amăng luh jing anih ƀing djai huĭ hyưt,
   jing tơbiă mơ̆ng anih čuah drŭt kri̱p yi̱p.
  Ñu brơi tơkai kâo dŏ rơnŭk rơnua ƀơi boh pơtâo prŏng
   laih anŭn brơi kơ kâo yak rơbat rơnŭk hơđơ̆ng yơh.
  3Ñu pơtô kơ kâo adoh sa tơlơi adoh phrâo,
   jing tơlơi amăng bah kâo adoh bơni hơơč kơ Ơi Adai ta.
  Hơmâo lu mơnuih či ƀuh tơlơi Ñu ngă anŭn hăng huĭ pơpŭ kơ Ñu yơh;
   giŏng anŭn ƀing gơñu ăt či đaŏ kơnang kơ Yahweh mơ̆n.

  4Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yahweh,
   jing pô ƀu kơkuh pơpŭ ôh kơ khul rup trah,
   laih anŭn kŏn pơgop hăng ƀing kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng lơi.
  5Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, Ih hơmâo ngă laih lu tơlơi mơsêh mơyang kơ ƀing gơmơi;
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh hrup hăng Ih!
  Ih hơmâo pơjing laih lu hơdră hiam klă kơ ƀing gơmơi.
   Kâo ƀu anăm ruai tơbiă ôh abih bang bruă Ih ngă anŭn,
   jing bruă lu biă mă ƀu thâo yap abih ôh.

  6Gơnam Ih khăp kiăng ƀu djơ̆ gơnam ngă yang laih anŭn gơnam pơyơr ôh;
   samơ̆ pơala kơ gơnam anŭn, Ih hơmâo pŏk brơi laih tơngia kâo kiăng kơ hơmư̆ thâo hluh tơlơi anai:
  Ih ƀu hơduah tơña ôh kơ kâo pơyơr hlô mơnơ̆ng čuh hlo̱m kơ Ih ƀơi kơnưl ngă yang,
   laih anŭn kŏn hơduah tơña lơi kơ khul gơnam ngă yang kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh.
  7Giŏng anŭn, kâo laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Yahweh ăh, kâo yơh anai,
   Ih hơmâo čih laih tơlơi pơhrăm kiăng pơtô kơ kâo amăng hră tơlơi Juăt yơh.
  8Ơ Ơi Adai kâo hơi, kâo khăp kiăng ngă tui tơlơi Ih kiăng!
   Kâo djă̱ pioh tơlơi Ih pơtô amăng pran jua kâo yơh.”

  9Amăng tơlơi pơjơnum abih bang ƀing ană plei Ih yơh,
   kâo ră ruai nanao tơlơi Ih phat kơđi tơpă hơnơ̆ng brơi kơ ƀing gơmơi.
  Ơ Yahweh ăh, Ih thâo krăn laih kâo ƀu či pơkhư̆ hĭ ôh tơƀông kâo kiăng ră ruai kơ tơlơi anŭn.
  10Kâo ƀu hơmâo pơdŏp hĭ ôh tơlơi phat kơđi anŭn amăng pran jua kâo pô,
   samơ̆ kâo hơmâo pơhaih nanao laih tơlơi tŏng ten laih anŭn tơlơi pơklaih Ih.
  Amăng tơlơi pơjơnum abih bang ƀing ană plei Ih
   kâo ƀu dŏ rơiăt hĭ ôh kơ tơlơi tŏng ten Ih laih anŭn tơlơi khăp hiam klă Ih anŭn.

  11Ơ Yahweh, kâo thâo Ih ƀu či pơdơi hĭ ôh tơlơi Ih pap kơ kâo.
   Tơlơi khăp hiam klă Ih hăng tơlơi tŏng ten Ih či wai lăng kâo rơnŭk rơnua nanao.
  12Hơmâo lu tơlơi rŭng răng dŏ wang dar kâo tơl kâo ƀu thâo yap ôh!
   Khul tơlơi soh kâo lu biă mă,
   tơl kâo ƀu dưi ƀuh jơlan kiăng kơ nao dơ̆ng tah;
  khul tơlơi soh anŭn lu hloh kơ arăt ƀŭk ƀơi akŏ kâo,
   tui anŭn kâo hơmâo hơtah hơtai laih yơh.

  13Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih pơklaih kâo bĕ!
   Ơ Yahweh ăh, rơkâo kơ Ih tañ djru kâo đa!
  14Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô hơduah kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo
   mlâo mlañ laih anŭn rŭng răng hĭ hlo̱m ƀo̱m.
  Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô khăp kiăng kơ kâo tơnap rŭng
   kơdŭn đuaĭ hĭ laih anŭn tŭ tơlơi pơmlâo.
  15Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô klao djik kơ kâo tui anai, “Hah ha, hah ha,”
   dŏ kơtuă tơngô bĕ yua mơ̆ng tơlơi mlâo mlañ tơdang ƀing gơñu thuơ hĭ hlo̱m ƀo̱m.
  16Brơi bĕ kơ abih bang hlơi pô hơduah sem Ih
   mơak mơai laih anŭn hơ̆k kơdơ̆k amăng Ih.
  Laih anŭn brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô khăp kơ tơlơi pơklaih Ih
   laĭ bĕ nanao tui anai, “Yahweh jing prŏng prin biă mă!”

  17Bơ kơ kâo, kâo jing mơnuih ƀun rin kơƀah kơƀap, Ơ Yahweh ăh,
   samơ̆ Ih pơmĭn ƀlơ̆ng nanao kơ kâo yơh.
  Ih jing Pô Djru kâo laih anŭn Pô Pơklaih kâo,
   Ơ Ơi Adai kâo hơi, anăm dŏ akaih hĭ dơ̆ng tah!