40

Qhuas Yawmsaub vem tau kev dim

(Nt.Nk. 70:1-5)

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Zaaj nkauj kws Tavi sau.
  1Kuv ua sab ntev tog rawv Yawmsaub,
   nwg tig lug noog kuv tej lug thov.
  2Nwg nqug kuv tawm huv lub qhov
   kws ntshai kawg,
   yog tawm huv lub paag aav,
  hab muab kuv txhais kwtaw
   txawb rua sau lub pob zeb,
   ua rua kuv xwb taw nyob ruaj khov.
  3Nwg muab zaaj nkauj tshab
   tso rua huv kuv lub qhov ncauj,
   yog zaaj qhuas peb tug Vaajtswv.
  Tuabneeg coob coob yuav pum hab ntshai,
   hab yuav tso sab rua Yawmsaub.

  4Tug kws tso sab rua Yawmsaub
   kuj nyob kaaj sab lug,
  yog tug kws tsw tig moog nrhav
   cov tuabneeg khaav theeb
  lossws nrhav cov kws yuam kev
   moog pe daab.
  5Au kuv tug Vaajtswv Yawmsaub,
   koj tau ua ntau yaam phemfwj
  hab npaaj tseg ntau yaam rua peb,
   tsw muaj leejtwg zoo cuag le koj.
  Yog kuv yuav pav hab has txug tej hov
   mas muaj ntau dhau suav tsw txheeb.

  6Koj tsw xaav yuav tej tsaj
   hab tej hov txhua chaw kws muab xyeem,
  tassws koj tub qheb kuv qhov ntsej
   nov koj tej lug.
  Qhov kws tua tsaj hlawv xyeem
   hab xyeem daws txem, koj tsw tau rob.
  7Kuv has tas, “Kuv nyob nuav,
   huv thooj ntawv kuj sau txug kuv.
  8Au kuv tug Vaajtswv, kuv nyam
   ua lawv le koj lub sab nyam,
   koj txuj kevcai nyob huv kuv lub sab.”

  9Kuv tub has txuj xuv zoo txug txujkev cawm dim
   rua thaus cov tuabneeg coob coob
   tuaj txoos ua ke.
  Au Yawmsaub, koj yeej paub tseeb tas
   kuv tsw kaw kuv lub qhov ncauj ca hlo le.
  10Kuv tsw tau zais koj txujkev ncaaj nceeg
   ca rua huv kuv lub sab,
  kuv tub has txug koj txujkev ncaaj
   kws tso sab tau hab qhov kws koj cawm dim.
  Kuv tsw tau npog koj txujkev hlub
   kws ruaj khov
  hab koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   rua thaus cov tuabneeg coob coob
   tuaj txoos ua ke.

  11Au Yawmsaub, thov tsw xob tso
   qhov kws koj khuvleej kuv tseg,
  thov koj txujkev hlub kws ruaj khov
   hab koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   tsom kwm kuv moog ib txhws.
  12Tej xwm txheej phem
   vej kuv ntau kawg suav tsw txheeb.
  Kuv tej kev txhum lawv cuag kuv
   ua rua kuv tsw pum kev le,
  muaj ntau dua kuv tej plaubhau
   sau kuv taubhau.
   Kuv lub sab yaaj taag.
  13Au Yawmsaub, thov koj txaus sab
   cawm kuv dim,
  au Yawmsaub, thov maaj nroog tuaj
   paab kuv lauj!
  14Thov ca txhua tug kws
   tsom ntsoov txuv kuv txujsa
   raug txaaj muag hab lub sab ruag qhwv taag.
  Thov ca cov kws xaav ua rua kuv raug mob
   raug lawv thim rov qaab moog
   hab poob ntsej muag.
  15Thov ca cov kws luag nyos kuv
   poob sab nthaav vem puab raug txaaj muag,
  16Thov ca txhua tug kws nrhav koj
   xyiv faab hab zoo sab rua huv koj.
  Thov ca cov kws nyam koj txujkev cawm dim
   has tsw tu tas, “Yawmsaub luj kawg nkaus.”
  17Kuv mas pluag hab txom nyem,
   tassws tug Tswv tseed mob sab kuv.
  Au kuv tug Vaajtswv, koj yog tug kws paab kuv
   hab cawm kuv dim,
   thov tsw xob tog ntev.