59

Thov Vaajtswv paab kuas dim yeeb ncuab

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab “Tsw xob ua puam tsuaj”. Yog zaaj Mithaaq kws Tavi sau rua thaus Xa‑u khaiv tuabneeg moog soj Tavi tsev yuav tua Tavi.
  1Au kuv tug Vaajtswv, thov tso kuv dim
   ntawm kuv cov yeeb ncuab,
  thov tsom kwm kuv
   ntawm cov kws sawv tawm tsaam kuv.
  2Thov tso kuv dim
   ntawm cov tuabneeg ua phem,
  hab thov cawm kuv dim
   ntawm cov tuabneeg noj nyoog.
  3Saib maj, puab zuv kev tog nrhw kuv txujsa,
   cov tuabneeg nyaum
   sau tuaj ua ke tawm tsaam kuv.
  Au Yawmsaub, tsw yog kuv
   ua txhum muaj txem,
  4hab tsw yog kuv yuam kev
   es puab dha moog npaaj txhwj.
  Thov koj ca le sawv tseeg tuaj paab kuv
   hab tsaa qhov muag saib.
  5Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus
   koj yog cov Yixayee tug Vaajtswv.
  Ca le tswm dheev lug
   teem txem rua ib tsoom tebchaws,
  thov tsw xob khuvleej cov kws faav xeeb
   hab xaav tswvyim phem ib tug le.

  6Puab naj mo rov lug tsej yaam le dev
   hab ncig moog thoob plhawv lub nroog.
  7Puab nyob hov ntawd,
   puab ncauj ncaa quas thua,
  hab raab ntaaj nyob ntawm
   puab daim tawv ncauj,
  puab xaav tas
   tsw muaj leejtwg yuav noog puab has.
  8Au Yawmsaub, koj luag puab,
   koj thuaj ib tsoom tebchaws suavdawg.
  9Koj kws yog kuv tug zug,
   kuv yuav nyob tog nrhw koj,
  tsua qhov Vaajtswv
   koj yog kuv lub chaw ruaj khov.
  10Kuv tug Vaajtswv
   kws muaj kev hlub ruaj khov yuav ntswb kuv,
  kuv tug Vaajtswv yuav pub
   kuas kuv pum kuv cov yeeb ncuab swb hlo.

  11Au tug Tswv kws yog daim phaj thaiv peb,
   tsw xob tua puab pov tseg
   tsaam tes kuv cov tuabneeg nov qaab.
  Ca koj tug fwjchim ua rua puab
   ua zug quas kais hab qaug ntawg.
  12Vem yog puab qhov ncauj muaj txem
   hab puab daim tawv ncauj has tej lug txhum,
   ca puab maag qhov kws puab khaav theeb.
  Vem yog puab tej lug tsawm foom
   hab puab tej lug daag,
  13ca le ua npau tawg quas vog
   muab puab ua kuas puam tsuaj,
   ua rua puab pluj taag tsw tshuav ib tug le,
  mas tuabneeg thoob qaab ntuj
   txhad paub tas Vaajtswv kaav Yakhauj.
  14Puab naj mo rov lug tsej yaam le dev
   hab ncig moog thoob plhawv lub nroog.
  15Puab ncig moog nrhav ncauj noj,
   yog noj tsw tsau tes txawm nyooj.
  16Tassws kuv yuav hu nkauj
   txug koj tug fwjchim.
  Thaus taagkig kuv yuav hu nkauj
   txug koj txujkev hlub kws ruaj khov,
  tsua qhov koj tau ua kuv lub chaw ruaj khov
   hab ua lub chaw cawm sav
   rua thaus kuv raug kev txom nyem.
  17Tug kws yog kuv tug zug,
   kuv yuav hu nkauj qhuas koj.
  Au Vaajtswv, koj yog kuv lub chaw ruaj khov,
   hab koj yog tug Vaajtswv
   kws hlub kuv tsw tu le.