59

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Rơnŭk Rơnua

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tui hăng dơnai ayŭ “Anăm Pơrai Hĭ Ôh.” Anŭn jing tui hăng tơlơi adoh tơdang pơtao Saul hơmâo pơkiaŏ nao laih kơnuă krăp lăng pơ sang Dawid kiăng pơdjai hĭ Dawid.
  1Pơrơngai bĕ kâo mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo, Ơ Ơi Adai kâo hơi;
   pơgang bĕ kâo mơ̆ng ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo anŭn!
  2Pơrơngai bĕ kâo mơ̆ng ƀing mơnuih sat ƀai anŭn;
   pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng ƀing ngă tuh drah mơnuih anŭn!

  3Adih dih! Ƀing gơñu hlak dŏ krăp kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo;
   ƀing ƀrưh mơhiăh anŭn hlak pơƀut pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo.
   Ơ Yahweh hơi, tơlơi anŭn ƀu djơ̆ yuakơ tơlơi wĕ wŏ kâo ƀôdah tơlơi soh kâo ôh,
  4laih anŭn kŏn djơ̆ yuakơ hơget tơlơi sat ƀai kâo hơmâo ngă lơi.
   Samơ̆ ƀing gơñu ječ ameč đuaĭ nao pơ khul anih gơñu dŏ krăp anŭn.
   Tơgŭ bĕ, rai djru kâo đa laih anŭn lăng bĕ ƀơi tơlơi tơnap tap kâo!
  5Ơ Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang hơi, jing Ơi Adai Israel ăh!
   Rai tañ bĕ laih anŭn pơkơhma̱l bĕ abih bang ƀing lŏn čar ƀu kiăng đaŏ kơ Ih anŭn!
   Anăm pap mơñai kơ ƀing sat ƀai pơblư̆ pơƀlŏr anŭn ôh!

  6Ƀing rŏh ayăt kâo wơ̆t glaĭ amăng hrơi klăm,
   laih anŭn ƀing gơñu hyu greñ jum dar plei kar hăng asâo.
  7Mơ̆ng amăng bah gơñu yơh pơtơbiă rai tơlơi ƀrưh ƀai,
   kar hăng đao gưm tơbiă rai mơ̆ng tơƀông gơñu,
   samơ̆ ƀing gơñu pơmĭn tui anai, “Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi hơmư̆ ƀing ta.”
  8Samơ̆ Ih klao djik kơ gơñu, Ơ Yahweh ăh;
   Ih djik djak kơ abih bang ƀing lŏn čar ƀu kiăng đaŏ kơ Ih anŭn.

  9Kâo hơmâo tơlơi kơjăp hơđơ̆ng amăng tơlơi kơtang Ih;
   Ih yơh jing anih kâo đuaĭ kơdŏp, Ơ Ơi Adai hơi.

  10Yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ñu, Ơi Adai či rai djru kâo yơh;
   Ñu či brơi kâo ƀuh ƀing rŏh ayăt kâo kơdŭn đuaĭ yơh.
  11Anăm pơdjai hĭ ƀing gơñu tañ ôh, Ơ Khua Yang jing kar hăng khiơl pơgang ƀing gơmơi hơi,
   huĭdah ƀing ană plei kâo či wơr bĭt hĭ tơlơi dưi hĭ Ih yơh.
   Kơđai glaĭ, pơčơlah hĭ bĕ ƀing gơñu hăng tơlơi kơtang Ih laih anŭn blah dưi hĭ bĕ kơ ƀing gơñu.
  12Tơlơi soh dŏ ƀơi amăng bah gơñu;
   abih bang boh hiăp tơƀông gơñu jing soh sat soh sel;
  tui anŭn brơi bĕ tơlơi pơgao ang gơñu jing hĭ čơđo̱ng kơ gơñu pô!
   Yuakơ ƀing gơñu hơtŏm păh laih anŭn ƀlŏr kơ arăng,
  13tui anŭn pơrai hĭ bĕ ƀing gơñu hăng tơlơi hil hĭr hăr Ih;
   pơrai hĭ bĕ ƀing gơñu hlo̱m ƀo̱m.
  Giŏng anŭn, rĭm čô či thâo krăn Ơi Adai yơh wai lăng amăng ƀing Israel,
   laih anŭn tơlơi wai lăng Ñu lar hyu djŏp djang lŏn tơnah yơh.

  14Ƀing rŏh ayăt kâo wơ̆t glaĭ amăng hrơi klăm,
   ƀing gơñu hyu greñ jum dar plei kar hăng asâo.
  15Ƀing gơñu jing hrup hăng khul asâo hyu hơduah sem gơnam ƀơ̆ng,
   laih anŭn pơgrao pơgreñ yơh tơdah ƀing gơñu ƀu ƀơ̆ng hrăp ôh.

  16Samơ̆ kâo či adoh bơni kơ tơlơi kơtang Ih yơh;
   rĭm mơguah kâo či adoh kraih kơ tơlơi khăp hiam klă Ih,
  yuakơ Ih yơh jing anih đuaĭ kơdŏp kơ kâo,
   jing anih kơđap amăng mông kâo rŭng răng.

  17Kâo či bơni hơơč kơ Ih, Ơ Pô pơgang kâo hơi!
   Anih đuaĭ kơdŏp kâo jing Ơi Adai yơh,
   jing Ơi Adai Pô pơrơđah tơlơi khăp hiam klă Ñu kơ kâo.