63

Tơlơi Mơnuih Hur Har Iâu Laĭ Kiăng Kơ Ơi Adai

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh. Tui hăng tơlơi truh tơdang ñu dŏ amăng tơdron ha̱r Yudea.
  1Ơ Ơi Adai hơi, Ih yơh jing Ơi Adai kâo,
   laih anŭn kâo hur har hơduah kiăng kơ Ih.
  Abih drơi jan kâo čang tơguan kơ Ih
   laih anŭn jua bơngăt kâo mơhao kơ Ih
   kar hăng anih lŏn thu krô, tơba ƀlă laih anŭn kiăng kơ hơmâo ia biă mă yơh.

  2Brơi bĕ kâo ƀuh Ih amăng anih Sang Yang Ih;
   brơi bĕ kâo lăng pơñen kơ tơlơi dưi mơyang laih anŭn tơlơi ang yang Ih.
  3Tơlơi khăp hiam klă Ih jing yom biă mă hăng yom hloh kơ tơlơi hơdip kâo pô yơh,
   tui anŭn yơh tơƀông bah Kâo či bơni hơơč kơ Ih.
  4Kâo či bơni hơơč kơ Ih amăng abih tơlơi hơdip kâo yơh;
   amăng anăn Ih yơh kâo či yơr đĭ tơngan tơdang kâo iâu laĭ.
  5Jua bơngăt kâo či trơi hrăp kar hăng ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng jơma̱n bă blai yơh,
   laih anŭn tơƀông bah kâo či adoh tơlơi adoh mơak mơai kiăng bơni hơơč kơ Ih.

  6Tơdang kâo đih amăng mlam, kâo hơdơr kơ Ih;
   amăng abih mlam kâo pơmĭn kơ Ih,
  7yuakơ Ih yơh jing Pô djru kơ kâo nanao.
   Amăng anih pơgang gah yŭ tơu čăng Ih yơh kâo adoh mơak mơai.
  8Jua bơngăt kâo anăp nao pơ Ih nanao,
   laih anŭn tơngan kơtang Ih wai lăng kâo rơnŭk hơđơ̆ng.

  9Ƀing hlơi pô gir hơduah kiăng pơdjai hĭ kâo,
   ƀing gơñu yơh či trŭn nao pơ anih lŏn ƀing djai.
  10Ƀing gơñu či djai hĭ hăng đao gưm,
   laih anŭn atâo gơñu khul asâo tan yơh či ƀơ̆ng hĭ.
  11Pơtao anŭn či hơ̆k mơak yơh
   yuakơ Ơi Adai brơi kơ ñu tơlơi dưi hĭ.
  Ƀing hlơi pô ƀuăn amăng anăn Ơi Adai či hơ̆k kơdơ̆k yơh,
   samơ̆ Ơi Adai či kơđŏt hĭ khul amăng bah ƀing ƀlŏr yơh.