63

Lub sab ntshaw Vaajtswv

Zaaj nkauj kws Tavi sau rua thaus nwg nyob huv tebchaws moj saab qhua Yuta.
  1Au Vaajtswv, koj yog kuv tug Vaajtswv,
   kuv nrhav koj,
   kuv tug ntsuj plig nqhes nrhav koj.
  Kuv lub cev qaug zug taag xaav tau koj,
   yaam le cov aav kws qhuav nkig nkuav
   tsw muaj dej.
  2Kuv txeev pum koj huv lub chaw pe koj,
   hab pum ntsoov koj tug fwjchim luj
   hab tug fwjchim ci ntsaa ab.
  3Vem koj txujkev hlub kws ruaj khov
   zoo dua txujsa,
   mas kuv daim tawv ncauj yuav qhuas koj.
  4Kuv yuav qhuas koj taag kuv txujsa,
   kuv yuav tsaa kuv txhais teg
   thov rua koj lub npe.

  5Kuv tug ntsuj plig tsau npo
   yaam le noj zoo nqaj zoo qhauv,
  hab kuv daim tawv ncauj
   yuav qhuas koj xyiv faab hlo.
  6Thaus kuv pw sau txaaj kuv xaav txug koj,
   hab kuv tshawb nrhav koj ib mos kaaj ntug.
  7Vem koj yog tug kws paab kuv,
   kuv nyob huv koj phob tis tug duab ntxoo
   hu nkauj xyiv faab hlo.
  8Kuv tug ntsuj plig tuav rawv koj,
   koj txhais teg xws fwj kuv ca.

  9Cov kws nrhav txuv kuv txujsa,
   yuav nqeg moog rua huv qhov kws
   tub kawg huv nplajteb.
  10Puab yuav raug muab cob
   rua nav ntaaj nav rag,
   puab yuav ua qauv rua maa noj.
  11Tassws vaajntxwv yuav xyiv faab
   rua huv Vaajtswv.
  Txhua tug kws tuav Vaajtswv lub npe twv
   yuav qhuas ntxhas nwg,
  vem cov tuabneeg daag lub qhov ncauj
   raug muab kaw lawm.