141

Thov Yawmsaub tiv thaiv kev phem

Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, kuv taij thov koj,
   thov koj teb kuv sai sai.
  Thov koj tig ntsej noog kuv lub suab
   rua thaus kws kuv thov hu koj.
  2Thov ca kuv tej lug thov zoo yaam nkaus le
   cov tshuaj tsw qaab
   rua ntawm koj lub xubndag,
  hab qhov kws kuv tsaa teg thov
   zoo yaam nkaus le tej kws muab xyeem
   thaus yuav tsaus ntuj.

  3Au Yawmsaub, thov koj zuv
   kuv lub qhov ncauj,
   thov zuv kuv daim tawv ncauj.
  4Thov tsw xob ca kuv lub sab
   qaug moog rua txujkev phem twg le,
  tsw xob ca kuv nrug cov tuabneeg limham
   ua ib nqaag xaav ua kev phem kev qas,
   tsw xob ca kuv nrug puab noj nqaj noj qhau.

  5Thov ca tug ncaaj nceeg
   ntaus hab ntuag kuv vem yog nwg hlub.
  Tsw xob ca cov tuabneeg limham tej roj
   pleev kuv lub taubhau,
  vem yog kuv pheej thov Yawmsaub
   tawm tsaam puab tej kev phem.
  6Thaus cov tuabneeg kws txav txem
   raug muab pov rua huv qaab tsuas,
  mas ib tsoom tuabneeg yuav paub tas
   kuv tej lug muaj tseeb.
  7Lub pob zeb tawg rw quas sua
   sau npoo aav le caag,
  puab tej pob txhaa yuav rw sua
   tom tej toj ntxaa le ntawd.

  8Au Vaajtswv Yawmsaub,
   kuv lub qhov muag saib ntsoov koj,
  kuv cawm sav rua huv koj,
   koj tsw xob ca kuv txujsa tu.
  9Thov koj paab kuas kuv tsw xob maag
   rooj ntaa kws luas cuab kuv,
  hab tsw xob maag rooj ntxab
   kws tej tuabneeg phem cuab kuv.
  10Thov ca cov tuabneeg limham
   maag puab rooj hlua huvsw,
   es ca kuv dim.