141

Tơlơi Iâu Laĭ Kiăng Kơ Ngă Tơlơi Tơpă Hiam

Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh hơi, kâo kwưh iâu kơ Ih, rai djru kâo tañ bĕ.
   Rơkâo kơ Ih pơđi̱ng tơngia Ih hơmư̆ bĕ hiăp kâo tơdang kâo kwưh iâu kơ Ih.
  2Kwưh kiăng Ih yap tơlơi iâu laĭ kâo kar hăng mơnâo ƀâo hiam ƀơi anăp Ih;
   kwưh kiăng tơlơi yơr đĭ tơngan kâo anai jing kar hăng gơnam pơyơr klăm yơh.

  3Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih brơi bĕ tơlơi răng kơ amăng bah kâo,
   kiăng kơ răng wai brơi tơƀông bah kâo ƀu pơhiăp tơlơi sat ôh.
  4Anăm brơi jua pơmĭn kâo amoaih kiăng kơ tơlơi sat ƀai
   kiăng kơ pơgop hrŏm hăng bruă mơnuă ƀrưh ƀai
  hrŏm hăng ƀing ngă tơlơi soh sat ôh;
   anăm brơi kơ kâo nao pơgop ƀơ̆ng huă hrŏm amăng tơlơi phet kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu ôh.

  5Brơi bĕ kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng taih pơkra kâo yuakơ anŭn jing tơlơi klă djrưng;
   brơi bĕ ñu ƀuăh pơkra kâo yuakơ anŭn jing kar hăng pik ia rơmuă ƀơi akŏ kâo yơh;
   akŏ kâo ƀu či hơngah hĭ ôh kơ tơlơi bruă anŭn.

  Samơ̆ bơ kơ ƀing ngă sat ƀai, tơlơi iâu laĭ kâo ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul bruă mơnuă gơñu yơh.
  6Tơdang arăng či glŏm trŭn hĭ ƀing khua djă̱ akŏ gơñu mơ̆ng hơ̆ng dơ̆ng čư̆,
   ƀing sat ƀai anŭn či tŭ ư yơh tơlơi kâo pơhiăp jing djơ̆.
  7Kar sa čô mơnuih kai hơma laih anŭn čaih pơčah hĭ lŏn,
   ăt tui anŭn mơ̆n khul tơlang gơñu či čơlah bra hyu hĭ ƀơi amăng bah anih djai Seôl yơh.

  8Samơ̆ mơta kâo lăng kơnang ƀơi Ih yơh, Ơ Khua Yang Yahweh ăh;
   amăng Ih yơh kâo dŏ kơđap, anăm jao lui kâo kơ tơlơi djai ôh.
  9Răk wai brơi kâo bĕ mơ̆ng khul ka̱p ƀing ngă bruă sat ƀai,
   jing mơ̆ng khul čơđo̱ng ƀing gơñu hơmâo ƀač laih kơ kâo.
  10Brơi bĕ kơ ƀing sat ƀai lê̆ djơ̆ glaĭ amăng khul hơñuăl gơñu pô,
   samơ̆ brơi bĕ kơ kâo găn nao rơnŭk rơnua yơh.