42

Ntu 2

(Zaaj nkauj 42 - 72)

Nqhes nrhav Vaajtswv

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog zaaj nkauj Maxakhi kws Khaula caaj ceg sau.
  1Muas lwj lab sab quas tsuag
   rua lub haav kws muaj dej ndwg ndo le caag,
  au Vaajtswv, kuv tug ntsuj plig kuj lab sab
   quas tsuag rua koj ib yaam le ntawd.
  2Kuv tug ntsuj plig nqhes Vaajtswv,
   yog tug Vaajtswv kws muaj txujsa nyob.
  Yuav thaus twg kuv le tuaj pum
   Vaajtswv lub ntsej muag?
  3Kuv tej kua muag ua kuv le zaub mov
   nruab nub mo ntuj,
  rua thaus tuabneeg thom kuv tsw tu has tas,
   “Koj tug Vaajtswv nyob hovtwg?”

  4Thaus kuv quaj
   kev txom nyem huv lub sab tawm lug
  kuv ncu txug tej nuav,
   yog kuv txeev nrug cov pejxeem ua ke
  hab coj puab moog ua ib paab
   rua huv Vaajtswv lub tuam tsev,
  muaj suab qw zoo sab hab suab nkauj ua tsaug,
   yog ib tsoom pejxeem coob
   tuaj ua ke ua kevcai.
  5Kuv tug ntsuj plig 'e,
   ua caag koj qaug zug taag le nuav,
  ua caag koj ntxhuv sab taag
   rua huv kuv lub cev?
  Ca le muaj sab vaam rua Vaajtswv,
   tsua qhov kuv yuav qhuas nwg dua.
   Nwg yog tug kws paab kuv
  6hab yog kuv tug Vaajtswv.

  Kuv tug ntsuj plig qaug zug taag rua huv kuv,
   vem le nuav kuv txhad ncu txug koj
  huv lub tebchaws ntawm tug dej Yalatee
   hab lub roob Hawmoo hab lub pov roob Mibxa.
  7Muaj suab dej tsaws tsua nrov quas voog,
   yog dej tub hu dej tub,
  koj tej nam nthwv dej huvsw
   nphau nyaab hlo kuv lawm.
  8Nruab nub Yawmsaub has kuas nwg
   txujkev hlub kws ruaj khov tshwm lug rua kuv,
  mo ntuj nwg zaaj nkauj nrug nraim kuv,
   yog tej lug thov Vaajtswv
   kws pub txujsa rua kuv.

  9Kuv has rua Vaajtswv kws yog kuv txhwb zeb
   has tas, “Ua caag koj nov qaab kuv lawm?
  Ua caag kuv yuav moog quaj qos ntsuav
   vem yog yeeb ncuab quab yuam kuv?”
  10Kuv cov tshawj chim thuaj luag kuv,
   mob yaam nkaus tej pob txhaa ntsoog taag,
  rua thaus puab thom kuv tsw tu
   has tas, “Koj tug Vaajtswv nyob hovtwg?”

  11Kuv tug ntsuj plig 'e,
   ua caag koj qaug zug taag le nuav,
  ua caag koj ntxhuv sab taag
   rua huv kuv lub cev?
  Ca le muaj sab vaam rua ntawm Vaajtswv,
   tsua qhov kuv yuav qhuas nwg dua.
  Nwg yog tug kws paab kuv
   hab yog kuv tug Vaajtswv.