61

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Pơgang

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh hăng gơnam ayŭ hơmâo hrĕ.
  1Hơmư̆ bĕ tơlơi kâo iâu kwưh, Ơ Ơi Adai ăh;
   hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo iâu laĭ!

  2Mơ̆ng anih ataih mơ̆ng lŏn čar kâo pô yơh kâo iâu laĭ kơ Ih,
   yuakơ jua pơmĭn kâo tah hơtai!
   Ba bĕ kâo pơ sa boh anih đuaĭ kơdŏp ƀơi ngŏ pơtâo prŏng,
  3yuakơ Ih yơh jing Pô pơgang kâo,
   jing anih kar hăng sang kơtŭm kơtang kơjăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt kâo.

  4Brơi bĕ kâo dŏ amăng anih sang yang Ih amăng abih tơlơi hơdip kâo;
   brơi bĕ kâo dŏ kơđap gah yŭ čăng Ih.
  5Ih hơmâo hơmư̆ laih khul tơlơi ƀuăn kâo, Ơ Ơi Adai ăh,
   laih anŭn Ih hơmâo pha brơi laih kơ kâo hơget tơlơi Ih hơmâo prap pre laih kơ ƀing huĭ pơpŭ kơ Ih.

  6Thim brơi lu thŭn dơ̆ng bĕ kơ tơlơi hơdip pơtao;
   brơi bĕ rơnŭk pơtao gơ̆ hăng ƀing ană tơčô gơ̆ hơdip amăng lu rơnŭk hơdip!
  7Brơi bĕ ƀing gơ̆ git gai wai lăng hăng tơlơi răng pơgang Ih hlŏng lar, Ơ Ơi Adai ăh;
   răk wai bĕ ƀing gơ̆ hăng tơlơi khăp hiam klă laih anŭn tŏng ten Ih.

  8Tui anŭn, kâo či adoh bơni hơơč kơ Ih nanao yơh
   amăng rĭm hrơi tơdang kâo pơyơr kơ Ih hơdôm gơnam pơyơr kâo hơmâo ƀuăn laih.