61

Thov Vaajtswv tsom kwm kuv

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, yuav swv nkauj nog ncaas. Tavi sau.
  1Au Vaajtswv, thov noog kuv lub suab hu,
   thov koj tig ntsej noog kuv tej lug thov.
  2Kuv tsaa suab thov koj tim qaab ntug tuaj
   rua thaus kuv sab yaaj taag.
  Thov coj kuv lug txug txhwb zeb
   kws sab dua kuv,
  3tsua qhov koj yog kuv lub chaw cawm sav,
   koj yog lub chaw ruaj khov sab sab
   kws tiv tau yeeb ncuab.
  4Kuv thov nyob huv koj lub tsev ntaub
   moog ib txhws,
  thov ca kuv nyob tso sab plhuav
   rua huv qaab koj phob tis tug duab ntxoo.
  5Au Vaajtswv, koj tub nov tej lug
   kws kuv yeem tseg rua koj,
  koj tau muab cov kws fwm hab ntshai
   koj lub npe le qub txeeg qub teg pub rua kuv.

  6Thov txuas vaajntxwv txujsa,
   thov pub kuas nwg lub naj xyoo
   nyob txug txhua tam tuabneeg.
  7Thov ca nwg nyob sau lub zwm txwv
   taab meeg Vaajtswv moog ib txhws,
  thov ca txujkev hlub kws ruaj khov
   hab txujkev ncaaj kws tso sab tau
   tsom kwm nwg.
  8Mas kuv txhad yuav hu nkauj
   qhuas koj lub npe tsw tu le,
  rua thaus kuv naj nub pauj tej
   kws kuv tau yeem tseg lawm.