85

Thov khuvleej cov Yixayee

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog zaaj nkauj kws Khaula caaj ceg sau.
  1Au Yawmsaub, koj tub hlub koj lub tebchaws,
   koj tub pub Yakhauj
   rov tau vaam meej le qub.
  2Koj tub zaam koj cov tuabneeg tej kev txhum,
   hab daws puab lub txem huvsw.
  3Koj tub thim koj tej kev
   npau tawg huvsw rov qaab,
  koj tub tig hlo ntawm koj txujkev chim
   kws kub heev.

  4Au Vaajtswv kws cawm peb dim,
   thov paab peb rov zoo le qub,
   thov koj tso qhov kws koj chim rua peb tseg.
  5Koj yuav chim rua peb moog ib txhws lov?
   Koj yuav ca koj txujkev chim
   nyob moog rua txhua tam lov?
  6Koj yuav tsw pub peb lub neej
   rov zoo le qub lov,
  sub koj cov tuabneeg
   txhad tau kev xyiv faab rua huv koj?
  7Au Yawmsaub, thov ua koj txujkev hlub
   kws ruaj khov tshwm lug rua peb,
   hab thov pub koj txujkev dim rua peb.

  8Thov ca kuv tau nov tej lug
   kws Vaajtswv Yawmsaub has,
  tsua qhov nwg has txujkev kaaj sab lug
   rua nwg haiv tuabneeg,
   kws yog nwg cov tuabneeg dawb huv.
  Tsw xob ca puab tig rov moog
   rua txujkev ruag.
  9Nwg txujkev cawm dim yeej lug ze
   cov kws fwm hab paub ntshai nwg,
  nwg tug fwjchim ci ntsaa ab
   txhad nyob huv peb lub tebchaws.
  10Txujkev hlub ruaj khov hab txujkev ncaaj
   kws tso sab tau yuav sws ntswb,
  txujkev ncaaj nceeg hab txujkev kaaj sab lug
   yuav sws nwj.
  11Txujkev ua ncaaj yuav tawm huv aav tuaj,
   txujkev ncaaj nceeg yuav saib sau ntuj tuaj.
  12Yawmsaub yeej yuav pub tej kws zoo,
   mas peb lub tebchaws
   yuav tau qoob loos nplua mag.
  13Txujkev ncaaj nceeg yuav moog ua nwg ntej,
   hab npaaj kev rua nwg kwtaw taug.