85

Tơlơi Iâu Laĭ Rơnŭk Rơno̱m Kơ Lŏn Čar Israel

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh.
  1Ơ Yahweh, đưm hlâo adih Ih hơmâo pap khăp laih kơ ƀing ană plei amăng anih lŏn Ih,
   Ih hơmâo brơi laih kơ ƀing Israel đĭ kơyar glaĭ dơ̆ng.
  2Ih hơmâo pap brơi laih khul tơlơi sat ƀai ană plei Ih
   laih anŭn hơmâo pap mơñai brơi laih abih bang tơlơi soh ƀing gơ̆.
  3Ih pơdơi hĭ ƀu hil nač kơ ƀing gơ̆ dơ̆ng tah
   laih anŭn pơkơ̆ng hĭ tơlơi ƀrŭk hil Ih.

  4Ră anai rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gơmơi bĕ, Ơ Ơi Adai jing Pô pơklaih gơmơi hơi,
   laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ bĕ tơlơi ƀu mơak Ih hăng ƀing gơmơi!
  5Ih či hil kơ ƀing gơmơi hlŏng lar hă?
   Ih či djă̱ pioh tơlơi Ih hil nač kơ ƀing gơmơi amăng abih bang rơnŭk hă?
  6Brơi kơ ƀing gơmơi đĭ kơyar glaĭ dơ̆ng bĕ,
   tui anŭn ƀing gơmơi, jing ană plei Ih yơh, či hơ̆k mơak yuakơ tơlơi Ih ngă kơ ƀing gơmơi.
  7Pơdah bĕ kơ ƀing gơmơi tơlơi khăp hiam klă Ih, Ơ Yahweh hơi,
   laih anŭn pơklaih hĭ bĕ ƀing gơmơi.

  8Kâo či hơmư̆ hơget tơlơi Yahweh Ơi Adai či pơhiăp yơh;
   Ñu ƀuăn pha brơi tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh kơ ƀing gơmơi, jing ƀing ană plei Ñu, jing ƀing đaŏ tŏng ten Ñu,
   samơ̆ ƀu brơi ƀing gơmơi wơ̆t glaĭ ôh pơ khul jơlan mlŭk mơgu gơmơi.
  9Sĭt biă mă yơh Ñu prap pre laih kiăng pơklaih hĭ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ñu,
   laih anŭn tơlơi ang yang Ñu či dŏ nanao amăng lŏn čar ta yơh.

  10Tơlơi khăp hiam klă Ơi Adai laih anŭn tơlơi tŏng ten ƀing Israel či pơbưp hăng tơdruă;
   tơlơi tơpă hơnơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m Ơi Adai ăt či pơmă tơngan hăng tơdruă mơ̆n.
  11Tơlơi tŏng ten mơnuih mơnam či đĭ rai mơ̆ng lŏn tơnah,
   laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai či lăng brơi ƀơi ƀing gơñu mơ̆ng adai adih yơh.
  12Yahweh či brơi kơ ƀing ta đĭ kơyar
   laih anŭn lŏn čar ta či pơtơbiă rai lu bơyan hơpuă yơh.
  13Tơlơi tơpă hơnơ̆ng či nao hlâo gah anăp kơ Yahweh,
   kar hăng pô ba jơlan kiăng kơ prap rơmet glong jơlan kơ Ñu yơh.