10

Thov Yawmsaub rhuav tshem cov kws ua phem

  1Au Yawmsaub, ua caag koj yuav nyob deb heev?
   Ua caag koj tswv nraim
   thaus peb raug kev ceblaaj?
  2Tug tuabneeg limham khaav quas ntxhas
   lawv caum cov pluag.
  Thov ca nwg rov maag tej tswvyim phem
   kws nwg npaaj rua luas.
  3Tug tuabneeg limham khaav txug
   tej kws nwg lub sab ntshaw,
  tug tuabneeg sab hlub tshev foom
   hab thuaj Yawmsaub.
  4Tug tuabneeg limham lub sab khaav theeb
   tsw nrhav Vaajtswv,
  nwg tsuas xaav has tas,
   “Tsw muaj Vaajtswv le.”
  5Nwg tej num vaam meej rua txhua lub swjhawm.
   Koj txujkev txav txem nyob sab dhau,
   nwg lub qhov muag tsw pum le,
  nwg tsuas yog thuaj luag
   nwg cov tshawj chim suavdawg.
  6Nwg xaav huv lub sab tas,
   “Yuav tsw muaj daabtsw
   ua rua kuv qaug quas zwg.
  Moog taag txhua tam
   kuv yuav tsw raug kev ceblaaj txom nyem le.”
  7Tej lug tsawm foom, tej lug daag ntxag
   hab tej lug quab yuam
   puv nkaus nwg lub qhov ncauj,
  tej kev limham hab tej kev txhum
   nyob ntawm nwg tug nplaig.
  8Nwg zuv kev tog huv tej zej zog,
   hab nraim cev tua tej tuabneeg tsw txhum.
   Nwg lub qhov muag nrhav quas nrhw
   cov kws tsw muaj chaw vaam khom.
  9Nwg tswv nraim tog ib yaam le tsuv ntxhuav
   nyob huv lub chaw nraim,
  nwg zuv tog txhad nteg tau
   cov tuabneeg pluag,
  nwg xuas lub vaag cuab tau
   cov tuabneeg txom nyem nqug moog.
  10Cov kws tsw muaj chaw vaam khom
   raug tsuj yuam hab qaug,
   puab qaug rua huv nwg tug zug.
  11Nwg xaav huv lub sab tas,
   “Vaajtswv nov qaab lawm,
  nwg fee plhu lawm
   hab yuav tsw pum hlo le.”

  12Au Yawmsaub, ca le sawv tseeg,
   au Vaajtswv, ca le tsaa koj txhais teg,
  thov tsw xob nov qaab
   tug kws raug kev txom nyem nyuaj sab.
  13Ua caag tug tuabneeg phem thuaj Vaajtswv,
   hab has huv lub sab tas,
   “Koj yuav tsw rob ntawm kuv”?
  14Koj kuj pum ntaag hab yeej saib ntsoov
   tej kev txom nyem hab tej kev kub ntxhuv,
  sub koj txhad tuav rawv tau
   rua huv koj txhais teg.
  Tug kws tsw muaj chaw vaam khom
   muab nwg tug kheej cob rua koj.
  Koj yog tug kws paab cov mivnyuas ntsuag
   tsw muaj txwv.
  15Thov koj luv tug tuabneeg limham
   hab tug kws ua phem txhais npaab,
  hab tshawb tej kev limham kws puab ua
   tawm lug kuas taag huvsw.

  16Yawmsaub yog vaajntxwv
   kws nyob moog ib txhws tsw kawg.
  Lwm haiv tuabneeg yuav puam tsuaj taag
   huv nwg lub tebchaws moog.
  17Au Yawmsaub, koj yuav mob sab
   rua cov tuabneeg kws tsw muab hlub
   txujkev ntshaw,
  koj yuav txhawb puab lub sab tug zug
   hab tig ntsej noog puab tej lug,
  18txhad tsaa tau cov mivnyuas
   kws tsw muaj txwv
   hab cov kws raug quab yuam txujcai,
  sub tej tuabneeg nplajteb
   txhad tsw ua rua puab ntshai dua le lawm.