91

Vaajtswv yog tug tiv thaiv peb

  1Tug kws nyob huv
   tug Luj Dua Ndais lub xubndag,
  tug kws nyob rua huv tug
   kws muaj fwjchim luj kawg tug duab ntxoo,
  2yuav has rua Yawmsaub tas,
   “Koj yog kuv lub chaw cawm sav
  hab yog kuv lub chaw ruaj khov,
   yog kuv tug Vaajtswv kws kuv tso sab plhuav.”

  3Nwg yuav tso koj dim
   huv tug kws cuab noog rooj hlua,
   hab huv tej mob kws nyaav heev.
  4Nwg phob tis yuav roog koj
   hab koj yuav cawm sav
   rua huv qaab nwg phob kauj tis.
  Nwg txujkev ncaaj kws tso sab tau
   yog daim phaj hlau hab ntsaa loog thaiv.
  5Koj yuav tsw ntshai
   txujkev txhawj xeeb mo ntuj,
  hab tsw ntshai raab xub vug
   kws yaa tuaj nruab nub,
  6lossws tej mob kis kws lawv tuaj
   thaus tsaus ntuj,
  lossws tej mob phem kws ua kuas puam tsuaj
   thaus taav su.
  7Quas txheeb leej yuav qaug tuag
   rua ntawm koj ib saab,
  quas vaam leej yuav qaug tuag
   rua ntawm koj saab teg xws,
  los tej xwm txheej phem hov
   yuav tsw lug ze koj.
  8Koj lub qhov muag yuav pum ntsoov xwb,
   koj yuav pum qhov kws pauj taub
   rua cov tuabneeg limham.

  9Vem koj muab Yawmsaub
   ua koj lub chaw cawm sav,
  yog muab tug kws Luj Dua Ndais
   ua koj lub chaw nyob,
  10yuav tsw muaj ib yaam xwm txheej phem
   poob lug raug koj,
  hab yuav tsw muaj vej sub vej sw
   lug ze koj lub tsev ntaub.
  11Nwg yuav muab koj cob
   rua nwg cov tubkhai ntuj
   kuas puab tsom kwm koj txhua txujkev.
  12Puab txhais teg yuav fwj koj,
   sub koj kwtaw txhad tsw ntsawm pob zeb.
  13Koj yuav tsuj tsuv ntxhuav
   hab naab raaj kub sai,
   koj yuav tsuj ntag thaav tsuv ntxhuav hab naab.

  14“Vem yog nwg hlub kuv,
   kuv yuav tso nwg dim.
  Kuv yuav tsom kwm nwg ca
   vem nwg leeg yuav kuv lub npe.
  15Thaus nwg hu thov kuv, kuv yuav teb nwg.
   Kuv yuav nrug nraim nwg nyob
   rua thaus nwg raug kev ceblaaj,
  kuv yuav cawm nwg dim
   hab pub koob meej rua nwg.
  16Kuv yuav pub txujsa ntev rua nwg
   kuas txaus nkaus nwg lub sab,
   hab ua txujkev cawm dim tshwm rua nwg.”