108

Thov Vaajtswv paab tiv cov yeeb ncuab

(Nt.Nk. 57:7-11; Nt.Nk. 60:5-12)

Tavi zaaj nkauj. Yog zaaj nkauj hu.
  1Au Vaajtswv, kuv lub sab nyob ruaj khov,
   kuv lub sab ruaj khov tag.
  Kuv yuav hu nkauj,
   kuv lub sab yuav seev suab hu nkauj.
  2Nkauj nog ncaas luj
   hab nkauj nog ncaas miv 'e,
   ca le tswm dheev,
  kuv yuav tsaa kuas
   kaaj ntug tswm dheev.
  3Au Yawmsaub, kuv yuav ua koj tsaug
   rua huv ib tsoom tuabneeg,
  kuv yuav hu nkauj qhuas koj
   rua huv ib tsoom tebchaws.
  4Vem yog koj txujkev hlub kws ruaj khov
   sab dhau qaum ntuj,
  hab koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   sab moog txug cov fuab.
  5Au Vaajtswv thov ca koj raug txhawb nqaa
   sab dhau lub ntuj,
  thov koj tug fwjchim kws ci ntsaa ab
   nthuav thoob plawg nplajteb.

  6Thov koj txhais teg xws paab
   hab thov koj teb kuv
   sub cov kws koj hlub txhad le tau dim.
  7Vaajtswv has ntawm lub chaw pe hawm nwg
   tas, “Kuv yuav zoo sab hlo muab lub moos
   Sekhee faib hab muab lub haav Xukhau faib.
  8Kile‑a tebchaws yog kuv tug,
   Manaxe tebchaws yog kuv le,
  Efa‑i tebchaws yog kuv lub mom hlau,
   Yuta tebchaws yog kuv tug cwj nreg,
  9Mau‑a tebchaws yog lub phaaj dej
   kws kuv ntxuav cev,
  kuv laim kuv txhais khau
   rua sau Entoo tebchaws,
  kuv qw lub suab kws kov yeej
   rua sau Filixatee tebchaws.”

  10Leejtwg yuav coj kuv moog rua huv
   lub moos kws muaj ntsaa loog thaiv?
   Leejtwg yuav coj kuv moog rua huv Entoo?
  11Au Vaajtswv, koj muab peb tso tseg lawm lov?
   Au Vaajtswv, koj tsw nrug peb cov tub rog
   tawm moog lov?
  12Thov koj paab peb tiv cov tshawj chim,
   tsua qhov tuabneeg paab
   mas tsw tau qaabhau hlo le.
  13Yog peb nrug Vaajtswv
   mas peb yuav kov yeej,
  nwg yog tug kws yuav tsuj ntag
   peb cov tshawj chim.