102

Tej lug thov thaus txom nyem

Tug raug txom nyem tej lug thov rua thaus nwg qaug zug hab ywg nwg tej lug rua Yawmsaub.
  1Au Yawmsaub, thov noog kuv tej lug thov,
   thov ca kuv lub suab quaj tuaj txug koj.
  2Thov tsw xob fee plhu ntawm kuv
   rua nub kws kuv raug kev nyuaj sab.
  Thov tig ntsej noog kuv, thov teb kuv sai sai
   rua nub kws kuv quaj thov koj.

  3Kuv noob nyoog pluj yaam le paa nchu,
   kuv tej pob txhaa kub yaam le cub tawg.
  4Kuv lub sab raug muab nas
   hab qhuav taag zoo le tej nroj tsuag,
   kuv tsw ncu noj mov hlo le.
  5Vem yog kuv lub suab ntsaaj quas lawg,
   kuv tej daim tawv
   txhad lu rua kuv tej pob txhaa.
  6Kuv zoo le ib tug laj
   kws nyob huv tebchaws moj saab qhua,
  hab zoo le ib tug plaas
   kws nyob huv tej chaw do cuas.
  7Kuv pw tsw tsaug zug,
   kuv zoo le tug noog
   kws nyob twm kawv sau ruv tsev.
  8Kuv tej yeeb ncuab thuaj luag kuv
   taag naj taag nub,
  cov kws tuam mom kuv
   tuav kuv lub npe tsawm foom.
  9Kuv noj tshauv ib yaam le noj mov,
   kuv haus dej ntxuag kua muag,
  10vem yog koj txujkev chim kev npau tawg.
   Koj muab kuv tsaa sawv lug
   hab muab kuv laim pov tseg.
  11Kuv lub noob nyoog zoo yaam nkaus le
   tug duab ntxoo rua thaus yuav tsaus ntuj,
   kuv qhuav quas zug yaam le tej nroj tsuag.

  12Au Yawmsaub, koj nyob
   sau lub zwm txwv moog ib txhws,
   koj lub npe nyob moog rua txhua tam.
  13Koj yuav sawv tseeg khuvleej Xi‑oo,
   vem yog txug lub swjhawm kws yuav hlub nwg,
   lub swjhawm kws teem ca lug txug lawm.
  14Koj cov qhev nyam nwg tej pob zeb heev,
   hab khuvleej nwg tej moov aav.
  15Ib tsoom tebchaws yuav ntshai
   Yawmsaub lub npe,
  hab txhua tug vaajntxwv huv nplajteb
   yuav ntshai koj tug fwjchim ci ntsaa ab.
  16Tsua qhov Yawmsaub
   yuav tswm Xi‑oo dua tshab,
  nwg yuav ua nwg tug fwjchim ci ntsaa ab
   tshwm rua suavdawg pum.
  17Nwg yuav saib hlub cov pluag
   kws tsw muaj ib yaam daabtsw tej lug thov,
   hab yuav tsw tso puab tej lug taij thov pov tseg.

  18Ca le muab zaaj nuav sau tseg ca
   rua tam tom qaab kws yuav lug,
  sub tej tuabneeg kws tseed tsw tau yug lug
   txhad tau qhuas Yawmsaub.
  19Nwg nyob sau nwg lub chaw sab
   kws dawb huv saib tuaj,
   Yawmsaub saib sau ntuj tuaj rua lub nplajteb,
  20nwg txhad nov tau tej tuabneeg
   kws raug muab kaw lub suab ntsaaj,
   hab tso tau cov kws raug txem tuag kuas dim.
  21Tuabneeg txhad pav Yawmsaub lub npe
   rua huv Xi‑oo,
   hab qhuas nwg rua huv Yeluxalee,
  22rua thaus ib tsoom tuabneeg
   hab ib tsoom tebchaws tuaj txoos ua ke
   pe hawm Yawmsaub.

  23Nwg luv kuv tug zug ntawm ib ntog kev,
   hab txav kuv lub noob nyoog kuas tuab lu.
  24Kuv has tas, “Au kuv tug Vaajtswv,
   thov tsw xob coj kuv moog rua thaus
   kuv noob nyoog tseed nyob ib nraab neej.
  Koj lub noob nyoog
   nyob ib tam dhau ib tam moog ib txhws.”
  25Thau u koj tag taw rua lub nplajteb,
   hab lub ntuj yog koj txhais teg ua.
  26Tej hov yuav puam tsuaj taag,
   tassws koj nyob ruaj moog,
  tej hov yuav txawj qub
   yaam le tej tsoog tsho.
  Koj muab tej hov hloov yaam le tej tsoog tsho,
   mas tej hov yuav txawj pluj moog.
  27Tassws koj tseed zoo le qub,
   hab koj lub naj lub xyoo tsw txawj kawg.
  28Koj cov qhev tej tub ki yuav nyob ruaj,
   hab koj yuav tsaa puab caaj ceg
   nyob rua ntawm koj xubndag.