41

Thov Yawmsaub khu mob

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Tug kws mob sab cov tuabneeg pluag
   kuj nyob kaaj sab lug,
  Yawmsaub cawm tug hov
   rua nub kws raug ceblaaj.
  2Yawmsaub tsom kwm nwg
   hab tuav nwg txujsa nyob,
  nwg raug hu tas yog tug kws
   tau nyob kaaj sab lug huv lub tebchaws.
  Koj yuav tsw muab nwg cob rua yeeb ncuab
   ua lawv le puab lub sab nyam.
  3Thaus nwg raug mob pw sau lub txaaj
   Yawmsaub tuav nwg.
  Thaus nwg mob
   koj khu nwg tej mob zoo huvsw.

  4Kuv mas kuv has tas,
   “Au Yawmsaub, thov koj hlub kuv,
  thov khu kuv,
   vem yog kuv tau ua txhum rua koj.”
  5Kuv cov yeeb ncuab has phem txug kuv tas,
   “Thaus twg nwg le tuag
   hab nwg lub npe puam tsuaj moog?”
  6Thaus ib tug twg tuaj tshaam kuv,
   nwg has lug daag xwb,
   tassws nwg lub sab khaws tej lug phem ca.
  Thaus nwg tawm moog
   nwg coj kuv lub moo moog
   xyaav rua txhua qhov.

  7Txhua tug kws ntxub kuv
   puab ntxhw quas tawg txug kuv,
   puab xaav phem rua kuv.
  8Puab has tas, “Muaj ib tug mob phem
   lug raug nwg lawm,
  nwg yuav tsw sawv
   huv nwg lub chaw pw le lawm.”
  9Txawm yog kuv tug kwvluag zoo
   kws kuv tso sab rua hab nrug kuv noj ua ke,
   los yuav tsaa lauj taw tuam kuv.
  10Au Yawmsaub, thov koj hlub kuv,
   thov tsaa kuv sawv
   sub kuv txhad ua pauj rua puab.
  11Yog le nuav kuv txhad paub tas
   koj txaus sab rua kuv,
  yog qhov kws kuv cov yeeb ncuab
   kov tsw yeej kuv.
  12Koj tuav kuv ca vem yog kuv lub sab ncaaj,
   hab muab kuv txawb
   rua ntawm koj lub xubndag moog ib txhws.
  13Ca le qhuas Yawmsaub
   kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv,
   ib txwm thau u lug hab moog ib txhws tsw kawg.