98

Vaajtswv kaav taag nrho lub nplajteb

Zaaj nkauj.
  1Ca le hu zaaj nkauj tshab rua Yawmsaub,
   tsua qhov nwg tau ua tej kws phemfwj kawg.
  Nwg tau swv nwg txhais teg xws
   hab nwg txhais npaab kws dawb huv kov yeej.
  2Yawmsaub qha nwg txujkev kov yeej
   rua suavdawg paub,
  hab ua nwg txujkev cawm dim tshwm
   taab meeg ib tsoom tebchaws pum.
  3Nwg ncu txug nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   hab nwg txujkev ncaaj kws tso sab tau
   kws nwg ua tshwm rua cov Yixayee.
  Thoob qaab ntuj kawg puavleej
   tau pum peb tug Vaajtswv txujkev kov yeej.

  4Thoob lub nplajteb 'e,
   ca le tsaa suab xyiv faab rua Yawmsaub,
  ca le tsaa suab hu nkauj xyiv faab
   hab qhuas nwg.
  5Ca le ntaus nkauj nog ncaas
   hu nkauj qhuas Yawmsaub,
   ca le ntaus nkauj nog ncaas hab seev suab.
  6Ca le tshuab xyu tshuab raaj kub yaaj
   ua lub suab xyiv faab
  rua ntawm Yawmsaub kws yog vaajntxwv
   xubndag.

  7Ca dej havtxwv hab txhua yaam
   kws nyob puv nkaus huv
   qw suab nrov ntshu quas nrooj,
  ca lub nplajteb hab txhua yaam
   kws nyob huv qw.
  8Ca tej nam dej npuaj teg,
   ca tej pov roob hu nkauj ua ke xyiv faab,
  9rua ntawm Yawmsaub xubndag,
   tsua qhov nwg lug txav txem rua lub nplajteb.
  Nwg yuav txav txem ncaaj nceeg
   rua lub nplajteb
   hab txav txem ncaaj rua ib tsoom tuabneeg.