121

Vaajtswv tsom kwm peb

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Kuv tsaa muag saib sau tej roob.
   Txujkev paab kuv yuav tuaj hovtwg tuaj?
  2Txujkev paab kuv tuaj ntawm Yawmsaub tuaj,
   yog tug kws tswm ntuj tswm teb.

  3Nwg yuav tsw kheev koj txhais kwtaw nplaam,
   tug kws tsom kwm koj yuav tsw tsaug zug le.
  4Saib maj, tug kws tsom kwm cov Yixayee
   yuav tsw ncaws daab ndub
   lossws tsaug zug le.
  5Yawmsaub yog tug kws tsom kwm koj,
   Yawmsaub yog tug duab ntxoo
   ntawm koj saab teg xws.
  6Nruab nub lub nub yuav tsw ua phem rua koj,
   mo ntuj lub hli yuav tsw ua le caag rua koj.

  7Yawmsaub yuav tsom kwm koj
   ntawm txhua yaam kev phem,
   nwg yuav tsom kwm koj txujsa.
  8Yawmsaub yuav tsom kwm koj
   tawm moog hab koj rov lug
   txwj nwgnuav moog ib txhws tsw kawg.