67

Hu nkauj qhuas Vaajtswv

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, yuav swv nkauj nog ncaas. Yog zaaj nkauj hu.
  1Thov Vaajtswv hlub peb
   hab foom koob moov rua peb,
  hab ua nwg lub ntsej muag
   ci ntsaa ab tuaj rua peb,
  2sub taag nrho lub nplajteb
   txhad paub koj txujkev,
  hab ib tsoom tebchaws suavdawg
   paub koj txujkev cawm dim.
  3Au Vaajtswv,
   thov ca ib tsoom tuabneeg qhuas koj,
   ca txhua haiv tuabneeg qhuas koj.
  4Ca ib tsoom tebchaws zoo sab
   hab hu nkauj xyiv faab,
  vem koj txav txem ncaaj
   rua ib tsoom tuabneeg,
   hab coj ib tsoom tebchaws huv nplajteb.
  5Au Vaajtswv,
   thov ca ib tsoom tuabneeg qhuas koj,
   ca txhua haiv tuabneeg qhuas koj.
  6Lub nplajteb tau qoob loos lawm,
   hab Vaajtswv, peb tug Vaajtswv,
   foom koob moov rua peb.
  7Vaajtswv foom koob moov rua peb lawm,
   ca thoob plawg lub qaab ntuj kawg
   fwm hab paub ntshai nwg.