10

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Phat Kơđi Tơpă Hơnơ̆ng

  1Ơ Yahweh hơi, yua hơget Ih dŏ ataih mơ̆ng kâo lĕ?
   Yua hơget Ih pơdŏp hĭ Ih pô tơdang kâo dŏ amăng tơlơi tơnap tap laih anŭn kiăng kơ Ih biă mă lĕ?
  2Ƀing sat ƀai juăt pơgao ang ngă sat kơ ƀing ƀun rin;
   rơkâo kơ Ih ƀač mă bĕ ƀing sat ƀai anŭn amăng khul čơđo̱ng gơñu pô hơmâo pơkra laih.

  3Mơnuih sat ƀai juăt pơang kơ pran jua amoaih kluh sat ƀai ñu;
   mơnuih hưp ham juăt hơtŏm păh laih anŭn hơngah lui hĭ Yahweh.
  4Mơnuih sat ƀai ƀu ƀlơ̆ng bơngơ̆t hơduah sem Yahweh ôh
   yuakơ ñu pơgao ang;
   ñu pơmĭn ƀu hơmâo Ơi Adai ôh.

  5Mơnuih sat ƀai đĭ kơyar amăng djŏp mơta tơlơi.
   Ñu ƀu thâo hluh ôh kơ tơlơi Ơi Adai či phat kơđi mơnuih mơnam;
   ñu hŏh djik abih bang ƀing rŏh ayăt ñu.
  6Ñu pơmĭn amăng pran jua ñu pô tui anai, “Kâo ƀu či lê̆ rơbuh ôh mơ̆ng anai pơanăp;
   Kâo ƀu či dŏ nanao amăng tơlơi tơnap tap ôh.”
  7Amăng bah ñu bă hăng hơdôm tơlơi hơtŏm păh, tơlơi plŏm ƀlŏr laih anŭn tơlơi pơhuĭ;
   jơlah ñu tañ biă mă pơhiăp tơlơi pơrŭng laih anŭn tơlơi hơtŏm păh kiăng pơruă hĭ mơnuih pơkŏn.

  8Ñu pơdŏp hĭ ñu pô amăng anih kơnăm hơgŏm amăng khul plei pla
   dŏ krăp kiăng pơdjai hĭ ƀing mơnuih ƀu hơmâo soh.
   Mơta ñu lăng sŭ ƀơi ƀing mơnuih ƀu hơmâo tơlơi djru.
  9ñu dŏ krăp amăng anih kơdŏp ñu hrup hăng sa drơi rơmung dŭl;
   ñu dŏ pun krăp kơ mơnuih ƀun rin;
   ñu mă ƀing gơ̆ hăng čơđo̱ng ñu laih anŭn dui hua pơđuaĭ hĭ ƀing gơ̆.

  10Pô ƀu hơmâo tơlơi djru dŏ glaĭ lê̆ rơbuh
   gơ̆ lê̆ rơbuh gah yŭ tơlơi kơtang pô sat ƀai.
  11Pô sat ƀai pơmĭn amăng pran jua ñu pô tui anai, “Ơi Adai ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ kâo ôh,
   Ñu go̱m hĭ ƀô̆ mơta Ñu laih anŭn ƀu či ƀuh kâo ôh.”

  12Ơ Yahweh hơi, rai tañ pơkơhma̱l hĭ bĕ ƀing mơnuih sat ƀai!
   Rơkâo kơ Ih anăm wơr bĭt hĭ ôh ƀing mơnuih tŭ tơlơi tơnap tap.
  13Yua hơget mơnuih sat ƀai hơngah lui hĭ Ơi Adai lĕ?
   Yua hơget ñu pơmĭn amăng pran jua ñu tui anai lĕ, “Ơi Adai ƀu či pơkơhma̱l hĭ kâo ôh”?

  14Samơ̆ Ih, Ơ Yahweh ăh, ƀuh hăng pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi rŭng răng tơnap tap
   laih anŭn nanao prap pre kiăng kơ djru.
  Pô ƀu hơmâo tơlơi djru jao hĭ ñu pô kơ Ih;
   Ih hơmâo djru nanao laih yơh mơnuih kơƀah kiăng.

  15Pơjŏh hĭ bĕ hơpăl tơngan mơnuih sat ƀai hăng ƀrưh ƀai;
   pơkơhma̱l bĕ ñu yuakơ bruă soh ñu hơmâo ngă laih
   tơl Ih pơkơhma̱l hĭ ñu yuakơ abih bang tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih.

  16Yahweh jing Pơtao nanao hlŏng lar.
   Ƀing hlơi kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng
   či răm rơngiă hĭ mơ̆ng anih lŏn Ñu yơh.

  17Ơ Yahweh, Ih či hơmư̆ hiăp kwưh rơkâo mơ̆ng ƀing mơnuih luă gŭ;
   Ih či pơkơjăp hĭ pran jua gơñu.
  18Ih či hơmư̆ hơdôm tơlơi iâu kwưh mơ̆ng mơnuih arăng kơtư̆ juă laih anŭn mơ̆ng ƀing tơhrit tơhruai;
   Ih či phat kơđi hiam brơi kơ ƀing gơ̆ yơh,
   tui anŭn yơh ƀu či hơmâo ƀing mơnuih mơnam sat ƀai anŭn pơhuĭ hĭ arăng dơ̆ng tah.