36

Vaajtswv txujkev hlub kws ruaj khov

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yawmsaub tug qhev Tavi sau.
  1Txujkev txhum has tub tub
   rua huv tug tuabneeg limham lub sab,
   nwg tsw paub ntshai Vaajtswv hlo le.
  2Nwg rov qhuas nwg tug kheej tas
   nwg tej kev txhum tsw muaj leejtwg pum
   tsw muaj leejtwg ntxub.
  3Nwg qhov ncauj has tej lug phem tej lug daag.
   Nwg tseg kag txujkev xyum txawj xyum ntse
   hab tsw ua qhov zoo.
  4Thaus nwg pw, nwg tsuas yog
   ntaus tswvyim phem xwb.
  Nwg npaaj ua qhov kws tsw zoo xwb,
   nwg tsw tso txujkev phem tseg.

  5Au Yawmsaub, koj txujkev hlub ruaj khov
   sab moog nto ntuj,
  koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   sab moog nto tej fuab.
  6Koj txujkev ncaaj nceeg
   zoo yaam le Vaajtswv tej roob,
  qhov kws koj txav txem ncaaj
   yaam le dej havtxwv.
  Au Yawmsaub, koj tsom kwm
   tuabneeg hab tsaj txhu.
  7Au Vaajtswv, koj txujkev hlub ruaj khov
   mas tswm txaj kawg nkaus.
  Ib tsoom tuabneeg moog cawm sav
   rua huv qaab koj phob tis tug duab ntxoo.
  8Puab noj tej kws muaj nplua quas mag
   huv koj lub tsev tsau npo,
  hab koj pub puab tau haus tug nam dej
   kws pub koj txujkev zoo txujkev xyiv faab.
  9Tsua qhov txuj hauv paug sav nyob ntawm koj,
   peb pum txujkev kaaj
   vem peb nyob huv koj qhov kaaj.

  10Thov koj ua koj txujkev hlub ruaj khov
   tshwm rua cov kws paub koj tsw tu le,
  hab ua koj txujkev cawm dim
   rua cov kws sab ncaaj sab nceeg.
  11Thov tsw xob kheev cov tuabneeg
   khaav theeb txhais kwtaw tsuj kuv,
  hab tsw xob kheev cov tuabneeg
   limham txhais teg lawv tau kuv tswv.
  12Saib maj, cov tuabneeg phem tub qaug lawm,
   puab raug laim pov tseg sawv tsw taug le lawm.