55

Tug kws raug luas faav xeeb lu lug thov Vaajtswv

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, yuav swv nkauj nog ncaas. Yog zaaj nkauj Maxakhi kws Tavi sau.
  1Au Vaajtswv, thov koj tig ntsej noog
   kuv tej lug thov,
   thov tsw xob fee qhov kws kuv taij thov.
  2Thov koj tsaa qhov ntsej noog hab teb kuv.
   Kuv yeej zeem kuv tej kev txom nyem lawm lauj,
   kuv ntxhuv sab kawg
  3rua yeeb ncuab lub suab, tsua qhov kws
   cov tuabneeg limham tswm txom kuv.
  Puab coj kev ceblaaj txom nyem lug rua kuv,
   puab khaws tej kev ntxub kuv
   chim rua nruab sab moog le.

  4Kuv lub sab lwj quas ntsuav,
   qhov kws ntshai txujkev tuag
   poob lug tsuam kuv.
  5Txujkev ntshai ua ib ce tshee quas nyo
   kuj lug raug kuv,
   hab txujkev ceeb hab ntshai nyaab hlo kuv.
  6Mas kuv has tas,
   “Kuv xaav xaav muaj tis yaam le nquab
  txhad le yaa tau tswv moog
   nyob tug quas yeeg.
  7Kuv yeej yuav tswv moog deb deb,
   kuv yuav moog su
   huv tebchaws moj saab qhua.
  8Kuv yuav maaj moog nrhav chaw nraim cev
   moog nraim tej nam cua daaj cua dub
   kws hlub hlub.”

  9Au tug Tswv, thov ua kuas puab ntxhuv taag
   hab ua kuas puab has lug tsw sws paub,
  tsua qhov kuv pum kev limham ndais ntuj
   hab kev sws ntaus sws tua huv lub nroog
  10hab moog sau ntsaa loog
   puag ncig lub nroog nruab nub mo ntuj.
  Tej kev phem hab tej kev ceblaaj txom nyem
   muaj nyob huv lub nroog,
  11txujkev puam tsuaj muaj nyob huv plawv.
   Tej kev quab yuam kev ntxo luas lug noj lug haus
   muaj huv tej kab khw tsw tu le.

  12Tsw yog yeeb ncuab luag kuv xwb,
   tes kuv tub thev taug.
  Tsw yog cov kws tawm tsaam kuv
   khaav theeb rua kuv xwb,
   tes kuv tub tau chaw nraim,
  13tassws tub yog koj kws yog tug kws
   nrug kuv nyob sws luag sawv sws txwg,
   ua kuv phoojywg kwvluag ntaag.
  14Ib txeev sws thaam qha sab hlo,
   ib yeej koom ua ib lub sab
   moog rua huv Vaajtswv lub tuam tsev.
  15Thov txujkev tuag lug rua puab cov ntawd,
   ca puab nqeg caj quas tshav
   rua huv tub tuag teb,
  vem yog txujkev phem nyob huv puab lub tsev
   hab nyob huv puab lub sab.

  16Tassws kuv hu thov Vaajtswv
   mas Yawmsaub yuav cawm kuv dim.
  17Kuv tsaa suab ntsaaj suab ywg
   thaus sawv ntxuv thaus taav su hab thaus
   tsaus ntuj, mas nwg yuav noog kuv lub suab.
  18Nwg yuav tso kuv tug ntsuj plig dim
   tso sab quas lug ntawm qhov kws kuv ua rog,
  vem yog muaj tuabneeg coob coob
   sawv ntseg nreeg ua rog rua kuv.
  19Vaajtswv kws nyob sau lub zwm txwv
   kaav ib txwm thau u lug
  yeej yuav noog kuv tej lug thov
   hab yuav muab puab txu,
  vem yog puab tsw ntxeev dua sab
   hab tsw fwm tsw paub ntshai Vaajtswv.

  20Kuv tug kwvluag tsaa teg
   ntaus nwg tej phoojywg,
   nwg rhuav nwg tej lug cog tseg.
  21Nwg tej lug nplag heev dua le roj mig
   tassws kev ua rog nyob huv nwg lub sab,
  nwg tej lug mog lug muas heev dua le roj
   tassws tej lug hov yog raab ntaaj
   kws rhu hlo lug.
  22Ca le muab koj lub nraa
   tso plhuav rua Yawmsaub,
   mas nwg yuav tuav rawv koj,
  nwg yuav tsw ca cov tuabneeg ncaaj nceeg
   ua zug quas kais.
  23Au Vaajtswv, koj yuav muab
   cov tuabneeg phem laim pov tseg
   rua huv lub nam qhov kws tub kawg.
  Cov nam tuabneeg noj nyoog hab faav xeeb
   yuav tsw muaj txujsa nyob
   txug ib nraab ntawm puab lub noob nyoog.
  Kuv mas kuv yuav tso sab rua koj.