80

Thov paab cov Yixayee rov tau zoo

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab Paaj Lilij has txug Vaajtswv tej lug cog tseg. Yog zaaj nkauj kws Axas sau.
  1Au Yixayee tug tswv yug yaaj,
   koj coj Yauxej ib yaam le coj paab yaaj,
   thov koj tig ntsej noog.
  Koj nyob lub zwm txwv sau cov Khelunpee,
   thov koj tsom tug duab ci tuaj
  2taab meeg Efa‑i hab Npeeyamee hab Manaxe.
   Thov tsaa koj tug fwjchim sawv
   hab lug cawm peb dim.

  3Au Vaajtswv, thov koj paab peb rov zoo le qub,
   ca koj lub ntsej muag ci rua peb
   sub peb txhad le dim.
  4Au Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  koj yuav chim rua koj haiv tuabneeg
   tej lug thov ntev le caag?
  5Koj tub muab kua muag
   ua zaub mov rua puab noj,
  hab muab kua muag
   rua puab haus txaus nkaus.
  6Koj ua rua cov kws nyob ib ncig peb
   nrug peb sws txeeb tebchaws,
   hab peb cov yeeb ncuab luag peb.

  7Au Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   thov koj paab peb rov zoo le qub,
  ca koj lub ntsej muag ci rua peb sub
   peb txhad le dim.
  8Koj coj ib tsob txwv maab
   tawm huv Iyi tebchaws lug,
  koj lawv lwm haiv tuabneeg tawm moog
   hab muab tsob txwv maab hov cog rua huv.
  9Koj nthua thaaj teb du lug,
   tsob txwv maab ntsa caag tub
   hab nthuav moog thoob lub tebchaws.
  10Nwg tej duab ntxoo roog tej roob,
   nwg tej ceg ntxoov tej ntoo cab kws luj kawg.
  11Nwg tej ceg nthuav moog txug Havtxwv,
   hab tej ntsuag hlaav fuam
   moog txug tug dej Yufeti.
  12Ua caag koj tsoo nwg tej ntsaa loog pob taag,
   txhua tug kws dua kev
   txhad le de nwg tej txwv?
  13Npua teb tom haav zoov lug tsuj nwg,
   txhua yaam tsaj tom teb kuj lug noj taag.

  14Au Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   thov tig rov qaab lug lauj!
  Thov saib sau ntuj tuaj pum,
   thov mob sab tsob txwv maab nuav,
  15yog tsob kws koj txhais teg xws cog ca
   hab yog tug ceg
   kws koj ua kuas hlub zoo rua koj.
  16Puab muab suavtawg hlawv
   tsob txwv maab hov
   hab muab ntuv qaug lawm.
  Thov ca puab puam tsuaj
   rua thaus koj saib ntsoov hab ntuag puab.
  17Thov ca koj txhais teg nyob sau
   tug kws nyob ntawm koj saab teg xws,
  yog tuabneeg tug tub
   kws koj ua kuas ruaj khov rua koj.
  18Mas peb yuav tsw tig ntawm koj moog
   dua le lawm.
  Thov koj pub peb muaj txujsa nyob,
   peb yuav thov hu koj lub npe.
  19Au Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   thov koj paab peb rov zoo le qub,
  ca koj lub ntsej muag ci rua peb
   sub peb txhad le dim.