14

Tuabneeg txujkev phem

(Nt.Nk. 53:1-6)

Tavi sau rua tug thawj coj hu nkauj
  1Cov tuabneeg ruag xaav huv lub sab tas,
   “Tsw muaj Vaajtswv.”
  Puab lub sab phem kawg le
   hab puab ua tej kws qas vuab tsuab,
   tsw muaj ib tug ua zoo le.

  2Yawmsaub saib sau ntuj tuaj
   rua tuabneeg nplajteb,
  saib puas yuav muaj ib tug twg
   kws ntse hab nrhav Vaajtswv.
  3Puab txhua tug yuam kev taag,
   hab puab lub sab phem taag huvsw
   ib yaam nkaus,
  tsw muaj ib tug ua zoo,
   tsw muaj hlo le.

  4Txhua tug kws ua phem tsw paub lov,
   yog cov kws noj kuv haiv tuabneeg
  yaam le noj ncuav,
   hab tsw taij thov Yawmsaub?
  5Puab yuav ntshai kawg ua sab puag tsug,
   tsua qhov Vaajtswv nrug nraim
   cov tuabneeg kws ncaaj nceeg nyob.
  6Mej npaaj rhuav tshem
   cov tuabneeg pluag daim hom phaj,
  tassws Yawmsaub ua puab
   lub chaw cawm sav.

  7Xaav kuas muaj kev cawm dim
   tshwm huv Xi‑oo tuaj rua cov Yixayee.
  Thaus Yawmsaub pub nwg haiv tuabneeg
   rov vaam meej le qub,
  Yakhauj yuav xyiv faab,
   Yixayee yuav zoo sab.