22

Quaj lwj sab hab zaaj nkauj qhuas

Sau rua tug thawj coj hu nkauj lawv le lub suab “Muas lwj thaus taagkig”. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au kuv tug Vaajtswv, kuv tug Vaajtswv 'e,
   ua caag koj tso kuv tseg lawm?
  Ua caag koj nyob deb tsw paab kuv,
   tsw noog tej lug kws kuv quaj ntsaaj quas lawg?
  2Au kuv tug Vaajtswv,
   nruab nub kuv quaj thov koj, koj kuj tsw teb,
  mo ntuj kuv thov
   los tsw tau lub sab tug le.

  3Txawm le caag los koj yog tug dawb huv,
   koj ua vaajntxwv nyob sau
   cov Yixayee lu lug qhuas.
  4Peb tej laug tso sab rua koj,
   puab tso sab mas koj tso puab dim.
  5Puab quaj thov koj,
   puab txhad tau txais kev cawm dim,
  puab tso sab rua koj,
   puab txhad tsw nplaam tej kws puab vaam.

  6Kuv yog ib tug kaas xwb, tsw yog tuabneeg,
   tej tuabneeg ntxub kuv,
   ib tsoom pejxeem kuj saib tsw taug kuv.
  7Txhua tug kws pum kuv thuaj luag kuv,
   zwg ncauj cu hau quas nyo rua kuv has tas,
  8“Nwg muab nwg tug kheej cob rua Yawmsaub,
   ca Yawmsaub paab nwg dim los maj.
  Ca Yawmsaub cawm nwg
   tsua qhov Yawmsaub txaus sab rua nwg.”

  9Txawm le ntawd, los koj yog tug kws
   coj kuv tawm huv nam lub plaab lug,
  hab pub kuv nyob tso sab plhuav
   rua huv nam lub xubndag.
  10Txwj thaus yug lug kuv yeej vaam koj,
   koj yog kuv tug Vaajtswv
   txwj thaus kuv nyob huv nruab thab.
  11Thov koj tsw xob nyob deb ntawm kuv,
   vem yog kev ceblaaj nyob ze kuv
   hab tsw muaj leejtwg paab hlo le.

  12Muaj txwv nyuj coob vej kuv,
   yog cov txwv nyuj muaj zug huv Npasaa
   nyob puag ncig kuv.
  13Puab rua ncauj luj rua kuv
   yaam nkaus le tsuv ntxhuav tum dua
   nyooj quas lawg.
  14Kuv raug muab nchuav yaam le dej,
   kuv tej pob txhaa huvsw kuj pluam taag.
  Kuv lub sab zoo le cab ntaab yaaj taag
   rua huv kuv hauv sab.
  15Kuv tug zug sem taag qhuav
   yaam le tej txhais laujkaub aav.
  Kuv tug nplaig lu rua ntawm
   txhaa puab tsaig lawm.
  Koj muab kuv tso rua huv tej moov aav
   kws yog txujkev tuag.
  16Yeej muaj dev vej quas vog kuv,
   ib paab tuabneeg phem nyob vej kuv,
   puab nkaug kuv xwb teg hab kuv xwb taw.
  17Kuv suav tau kuv tej pob txhaa huvsw.
   Puab saib ntsa ntsoov hab nyos luag kuv.
  18Puab muab kuv tej rwg tsho faib,
   kuv lub tsho puab muab ua ntawv rhu.

  19Au Yawmsaub, thov koj tsw xob nyob deb,
   au koj kws paab kuv,
   thov maaj nroog tuaj paab kuv lauj!
  20Thov cawm kuv tug ntsuj plig dim nav ntaaj,
   hab cawm kuv txujsa dim
   ntawm tej dev tug zug.
  21Thov cawm kuv dim
   huv tsuv ntxhuav lub qhov ncauj,
  hab cawm kuv dim
   ntawm cov txwv nyuj qus tej kub.

  22Kuv yuav has txug koj lub npe
   rua kuv cov kwvtij paub.
  Kuv yuav qhuas koj
   rua thaus ib tsoom tuabneeg tuaj txoos ua ke.
  23Mej cov kws paub ntshai Yawmsaub,
   ca le qhuas nwg.
  Yakhauj caaj ceg suavdawg,
   mej ca le ua rua nwg tau koob meej.
  Yixayee caaj ceg suavdawg,
   mej ca le fwm nwg.
  24Tsua qhov nwg tsw tau saib tsw taug
   hab ntxub cov kws txom nyem
   tej kev nyuaj sab.
  Nwg tsw fee plhu ntawm puab
   hab thaus puab quaj thov nwg, nwg kuj nov.

  25Kuv tej lug qhuas koj rua thaus
   cov tuabneeg coob coob tuaj txoos ua ke
   kuj yog koj pub.
  Kuv yuav pauj tej kws yeem lug lawd
   taab meeg cov kws paub ntshai koj.
  26Cov tuabneeg raug txom nyem nyuaj sab
   yuav tau noj tsau npo.
  Cov kws nrhav Yawmsaub yuav tau qhuas nwg.
   Thov ca mej kaaj sab quas lug moog ib txhws.
  27Thoob plawg huv lub nplajteb yuav ncu ntsoov
   hab tig lug rua ntawm Yawmsaub,
  hab txhua haiv tuabneeg huv ib tsoom tebchaws
   yuav pe hawm rua ntawm nwg lub xubndag.
  28Tsua qhov Yawmsaub muaj fwjchim tswjfwm,
   hab nwg kaav ib tsoom tebchaws.

  29Cov tuabneeg khaav theeb huv lub nplajteb
   suavdawg yuav pe nwg.
  Cov kws moog rua huv qhov tuag
   suavdawg yuav pe hawm nwg,
   puab yog cov kws tuav tsw tau txujsa nyob lawm.
  30Cov tuabneeg kws yuav tshwm lug
   yaav tom qaab yuav ua koom rua nwg.
  Tej tuabneeg yuav has txug tug Tswv
   rua tam tuabneeg tom qaab noog,
  31hab tshaaj tawm nwg txujkev cawm dim
   rua cov tuabneeg kws tsw tau yug lug paub tas
   nwg ua nwg tej num hov lawm.