21

Qhuas Vaajtswv vem yog tub cawm dim yeeb ncuab

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, vaajntxwv xyiv faab
   rua tug zug kws koj pub,
  nwg zoo sab xyiv faab heev
   tsua qhov kws koj paab.
  2Koj pub lawv le nwg lub sab ntshaw,
   hab tsw nkaum teg
   rua tej kws nwg lub qhov ncauj thov.
  3Tsua qhov koj coj koob moov zoo
   lug ntswb nwg,
  koj muab lub mom vaajntxwv kws tseem kub
   ua rua nwg ntoo sau taubhau.
  4Nwg thov txujsa mas koj kuj pub rua nwg,
   tau sav luj sav ntev moog ib txhws tsw kawg.
  5Nwg lub koob meej luj vem yog koj paab,
   koj pub nwg muaj meej thawb
   hab fwjchim meej mom.
  6Koj yeej pub kuas nwg tau koob moov
   moog ib txhws,
  hab pub rua nwg tau zoo sab xyiv faab
   vem koj nrug nraim nwg.
  7Vaajntxwv tso sab rua Yawmsaub.
   Vem muaj tug kws Luj Dua Ndais
   txujkev hlub ruaj khov
  mas vaajntxwv yuav nyob ruaj tsw ua zug.

  8Vaajntxwv, koj txhais teg yuav nteg tau
   koj cov yeeb ncuab huvsw,
  koj txhais teg xws yuav nteg tau
   cov kws ntxub koj.
  9Thaus koj tshwm plawg lug
   koj yuav ua rua puab kub nyab
   cuag le nyob huv qhov txus.
  Yawmsaub yuav nqog hlo puab
   ua npau tawg quas vog,
  hab suavtawg yuav hlawv puab
   puam tsuaj taag.
  10Koj yuav ua rua puab tej tub ki
   puam tsuaj taag huv nplajteb
  hab muab puab caaj ceg
   ua tu noob nrho huv ib tsoom tuabneeg.
  11Txawm yog puab ntaus tswvyim phem rua koj
   hab puab xaav tej zaaj phem
   los puab yuav ua tsw tau kuas tav.
  12Tsua qhov koj yuav ua rua puab tswv moog,
   koj yuav twb neev
   ncaaj nkaus rua puab ntsej muag.
  13Au Yawmsaub, peb txhawb nqaa koj tug zug,
   peb yuav hu nkauj hab qhuas koj tug fwjchim.