142

Thov Yawmsaub paab thaus txom nyem

Zaaj nkauj Maxakhi kws Tavi sau rua thaus nwg nyob huv qhov tsua. Tej lug thov.
  1Kuv tsaa ncauj thov Yawmsaub,
   kuv tsaa suab taij thov Yawmsaub paab.
  2Kuv quaj ywg kuv tej kev nyuaj sab
   rua ntawm nwg xubndag,
   kuv qha kuv tej kev txom nyem rua nwg.

  3Thaus kuv sab ntsws yaaj taag,
   koj paub kuv txujkev.
  Txujkev kws kuv yuav moog,
   luas cuab maab cuab hlua rua kuv.
  4Thov koj tsaa muag saib ntawm kuv saab xws
   vem tsw muaj leejtwg tsom kwm kuv le lawm.
  Kuv tsw muaj lub chaw cawm sav lawm,
   tsw muaj leejtwg mob sab kuv.

  5Au Yawmsaub, kuv tsaa ncauj thov koj,
   kuv has tas,
   “Koj yog kuv lub chaw cawm sav.
  Thaus kuv tseed caj sa nyob,
   koj yeej yog kuv tug.”
  6Thov koj noog kuv lub suab thov,
   vem kuv poob qeg kawg le.
  Thov cawm kuv dim
   ntawm cov kws tswm txom kuv,
   tsua qhov puab muaj zug heev dhau kuv.
  7Thov tso kuv tawm huv tsev lojfaaj
   sub kuv txhad le ua tsaug koj lub npe.
  Cov tuabneeg ncaaj nceeg
   yuav nyob vej vog kuv,
   vem yog koj ua zoo heev rua kuv.