129

Thov Yawmsaub rhuav tshem Xi‑oo cov yeeb ncuab

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Puab tub tswm txom kuv heev thaus yau lug,
   ca cov Yixayee has le nuav,
  2puab tub tswm txom kuv heev thaus yau lug,
   tassws puab kuj kov tsw yeej kuv.
  3Cov kws laij teb kuj laij sau kuv nraus qaum,
   puab laij tej nam kaab ntev ntev.
  4Yawmsaub yog tug ncaaj nceeg,
   nwg muab cov tuabneeg phem tej hlua
   kws khi kuv txav pov tseg.
  5Thov kuas cov kws ntxub Xi‑oo
   poob ntsej muag hab tig rov qaab.
  6Thov kuas puab zoo yaam nkaus le tej nroj
   kws tuaj sau ruv tsev
   es qhuav taag tsw hlub.
  7Luas yuav tsw hlais tuav ntawm teg,
   luas yuav tsw paav ua ib tsuag
   rua ntawm ndag.
  8Hab ca cov kws dua kev tsw xob has tas,
   “Thov Yawmsaub foom koob moov rua mej.
  Peb tuav Yawmsaub lub npe
   foom koob moov rua mej.”