56

Tug kws tso sab rua Vaajtswv lu lug thov

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab “Nquab taug sau tej ntoo thuv deb deb.” Yog zaaj nkauj Mitha kws Tavi sau rua thaus cov Filixatee nteg nwg huv lub moos Ka.
  1Au Vaajtswv, thov hlub kuv
   vem yog muaj tuabneeg tsuj kuv,
  cov kws ua rog rua kuv
   quab yuam kuv taag naj taag nub.
  2Kuv cov yeeb ncuab muab kuv
   tsuj ib nub tsaus ntuj le,
  vem yog muaj tuabneeg coob coob
   ua rog rua kuv khaav quas ntxhas.
  3Thaus kuv ntshai
   kuv tso sab rua koj,
  4kuv tso sab rua Vaajtswv
   kws kuv qhuas nwg tej lug,
  kuv tso sab rua Vaajtswv tsw ntshai le.
   Tej tuabneeg nqaj tawv
   yuav ua tau le caag rua kuv?

  5Puab nrhav kev ua tsw zoo rua kuv tej num
   taag naj taag nub le,
  puab tsuas yog xaav txug tej kev phem
   kws yuav ua rua kuv xwb.
  6Puab sau zog ua ke tswv nraim tog kuv,
   puab soj kuv qaab taug kuv lw,
   puab xaav txuv kuv txujsa.
  7Thov ua pauj rua puab
   vem yog puab ua txhum.
  Au Vaajtswv, thov koj npau tawg
   es muab cov tuabneeg hov
   ntaus kuas qaug taag.

  8Koj tub suav kuv tej kev ntxhuv sab,
   hab khaws kuv tej kua muag
   rua huv koj lub thauv,
  hab muab sau huvsw ca
   rua huv koj phoo ntawv lawm.
  9Nub kws kuv thov koj
   mas koj yuav ua rua kuv cov yeeb ncuab
   thim rov qaab.
  Kuv paub tseeb tas yuav muaj le nuav
   vem Vaajtswv tuaj kuv tog.
  10Kuv tso sab rua Vaajtswv
   kws kuv qhuas nwg tej lug,
  kuv tso sab rua Yawmsaub
   kws kuv qhuas nwg tej lug,
  11kuv tso sab rua Vaajtswv tsw ntshai le.
   Tej tuabneeg yuav ua tau le caag rua kuv?

  12Au Vaajtswv, kuv yuav tsum pauj
   tej kws kuv yeem lug tseg rua koj lawm,
  kuv yuav xyeem hov txhua chaw
   rua koj ua koj tsaug.
  13Tsua qhov koj tau tso
   kuv tug ntsuj plig dim txujkev tuag,
  koj yeej paab kuv txhais kwtaw
   dim qhov kws qaug,
  sub kuv txhad ua tau lub neej
   ntawm Vaajtswv xubndag
   taug txujkev kaaj kws pub txujsa.